Tālākizglītības kursu piedāvājums: arhīvs

Datums: 2022.gada 18.augusts

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogu izstrādātās profesionālās pilnveides programmas: 

PEDAGOGU DIGITĀLĀS PRASMES

Mācību modulis:

 

 

INDIVIDUALIZĒTĀS MĀCĪŠANĀS PIEEJAS ĪSTENOŠANA MĀCĪBU PROCESĀ IZGLĪTOJAMO TALANTU UN SPĒJU ATTĪSTĪŠANAI

Mācību moduļi:

 

 

METODISKIE PAŅĒMIENI DARBĀ AR TALANTĪGIEM SKOLĒNIEM KONKRĒTĀ MĀCĪBU PRIEKŠMETĀ 

Mācību moduļi:

 

 

 

SENĀKI PIEDĀVĀJUMI

MOTIVĒJOŠAS UN  APZINĀTAS MĀCĪŠANĀS VIDES VEIDOŠANA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ, PILNVEIDOJOT SKOLOTĀJU, SKOLĒNU UN VECĀKU SADARBĪBU

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

SKOLOTĀJU SADARBĪBA UN LĪDZDALĪBA, ĪSTENOJOT LIETPRATĪBĀ BALSTĪTU MĀCĪBU SATURU

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

DEBAŠU METODES UN PAŅĒMIENI EFEKTĪVA MĀCĪBU PROCESA ĪSTENOŠANAI

Mācību moduļi:

 Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

MŪSDIENĪGA VIDE: SADARBĪBA, VĒRTĪBIZGLĪTOŠANA, PILSONISKĀ ATBILDĪBA

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

 

DEBATES – KRITISKĀS DOMĀŠANAS PRASMJU APGUVE UN IZMANTOŠANA MŪSDIENĪGĀ MĀCĪBU PROCESĀ

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 8 stundas

 

 

ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI

Mācību moduļi:

Nodarbību apjoms: 6 stundas