Administrācija

Kontakti saziņai ar Liepājas Valsts ģimnāzijas administrāciju

 

 

 • Direktora vietniece Signe Berga

  Audzināšanas darbs - klašu audzinātāju metodiskā komisija, sadarbība ar vecākiem, skolēnu līdzpārvalde, interešu izglītība 
  Atbalsta iespējas skolēniem un vecākiem - Atbalsta komanda, Disciplīnas plāns

  tel. 63401525
  e-pasts: signe.berga@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Indra Jurika

  Valsts pārbaudes darbi

  Izglītības tehnoloģiju mentorings - atbalsts IT izmantošanai mācību procesā

  tel. 63401525
  e-pasts: indra.jurika@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Vineta Tomsone

  Informācijas tehnoloģijas, izglītības informācijas sistēma (VIIS), e-klase, mācību procesa koordinēšana, olimpiādes

  Mācību joma - tehnoloģijas

  tel. 63401525
  e-pasts: vineta.tomsone@liepaja.edu.lv

 

 • Direktora vietniece Dace Groduma-Vīriņa

  Pedagogu profesionālās darbības novērtēšana, pedagogu sadarbības koordinēšana

  Atbalsts ikdienas pedagoģiskajā darbā (mācību saturs, vērtēšana, metodika, plānošana)

  tel. 63401525
  e-pasts: groduma@gmail.com

 

 • Direktora vietniece Kristīne Roze

  Valsts ģimnāzijas kā METODISKĀ CENTRA virzienu īstenošana, Metodiskās padomes vadīšana, metodiskā darba koordinēšana sadarbībā ar skolas MK

  e-pasts: kristine.roze@liepaja.edu.lv

 

 • Metodiķe Dagnija Deimante
  Pedagogu un skolēnu starptautiskā mobilitāte mācību nolūkos
  e-pasts: dagnijadh@gmail.com