Programmas

Izglītības programmas

 

Ģimnāzija īsteno 1 vispārējās pamatizglītības un 5 vispārējās vidējās izglītības programmas:

  • pamatizglītības otrā posma (7.–9. klase) izglītības programmu, izglītības programmas kods 23011111,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un svešvaloda), izglītības programmas kods 31013011,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un informātika), izglītības programmas kods 31013011,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika un fizika), izglītības programmas kods 31013011,
  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (matemātika, ķīmija un bioloģija), izglītības programmas kods 31013011,
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmu, izglītības programmas kods 31011011.

 

Stundu plāni

 

7.-9.klase
Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā attiecīgajā priekšmetā.

 

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 7.klases 8.klases 9.klases
Valodas
Latviešu valoda 3 3 3
Pirmā svešvaloda (angļu) 3 3 3
Otrā svešvaloda (krievu vai vācu) 3 3 3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 7 6 6
Informātika 1    
Bioloģija 2 2 2
Fizika   2 2
Ķīmija   2 2
Ģeogrāfija 2 2 2
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas vēsture 1 1 1
Pasaules vēsture 1 1 1
Sociālās zinības 1 1 1
Mājturība un tehnoloģijas 2 2 2
Sports 2 2 2
Mākslas
Literatūra 2 2 2
Mūzika 1 1 1
Vizuālā māksla 1 1 1
Maksimālā mācību stundu slodze nedēļā 32 34 34

 

 

10.-12.klase
Tabulā norādīts stundu skaits - summējot 10., 11. un 12. klašu stundu skaitu vienā nedēļā.

 

Visās ģimnāzijas vidējās izglītības programmās palielināts stundu skaits matemātikā un literatūrā.
Papildus katrā no programmu virzieniem (izņemot vispārizglītojošo) – palielināts stundu skaits vēl vienā vai divos mācību priekšmetos.

 

Mācību priekšmeti I virziens
svešvaloda
II virziens
informātika
III virziens
fizika
IV virziens
ķīmija, bioloģija
V virziens
vispārējais
Obligātie mācību priekšmeti
Latviešu valoda 6 6 6 6 6
Angļu valoda 12 9 9 9 9
Otrā svešvaloda (vācu vai krievu) 9 9 9 9 9
Matemātika 18 20 18 18 15
Informātika 3 5 3 3 3
Sports 6 6 6 6 9
Latvijas un pasaules vēsture 6 6 6 6 6
Fizika 9 9 15 9 9
Ķīmija 6 6 6 12 6
Bioloģija 6 6 6 12 6
Literatūra 8 8 8 8 9
Mūzika vai vizuālā māksla 2 2 2 2 2
Filozofija 3 3 3 3 3
Ģeogrāfija 3 3 3 3 3
Obligātie mācību priekšmeti izglītības programmas virzienam
Programmēšanas pamati   3 3    
Trešā svešvaloda (franču) 9        
Stundu skaits kopā 106 101 103 106 95
Izvēles mācību priekšmeti
var izvēlēties vienu vai divus no piedāvātajiem, nepārsniedzot maksimālo mācību stundu slodzi
Ekonomika 3 3 3 3 3
Kulturoloģija 3 3 3 3 3
Programmēšanas pamati 3     3 3
Politika un tiesības 2 2 2 2 2
Tehniskā grafika 2 2 2 2 2
Psiholoģija 2 2 2 2 2
Vizuālā māksla vai mūzika 2 2 2 2 2
           
Maksimālā mācību stundu slodze 108 108 108 108 108