Pedagogu digitālās prasmes

Datums: 2022.gada 7.oktobris

Mācību modulis:

Pedagogu digitālo prasmju pilnveide atbilstoši mācību stundas fāzēm, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu

 

Mācību moduļa mērķis:

Pilnveidot pedagogu digitālās kompetences

 

Mācību saturs:

  1. Mācību stundas fāžu veidošanās principa apzināšana atbilstoši SR.
  2. Digitālo rīku pielietošanas iespējas atbilstoši dažādām mācību stundu fāzēm.
  3. Vienas mācību stundas izveide, balstoties uz attiecīgajiem digitālajiem rīkiem atbilstoši SR.

 

Plānotais rezultāts:

Mācību dalībnieki apgūs digitālos rīkus un tehnoloģijas, kas sekmēs ātrāku un efektīvāku mācību procesa īstenošanu, balstoties uz mācību stundas fāzēm, piemēram, organizējot klases darbību atbilstoši SR (sasniedzamajam rezultātam), strādājot komandā, kā arī apkopojot iegūtos rezultātus un gūstot AS (atgriezenisko saiti).

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Felikss Rekovičs, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs

Edgars Pankratovs, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotājs

 

Nodarbību dalībnieki: vispārizglītojošo skolu pedagogi

 

PIETEIKŠANĀS