Pašnovērtējuma ziņojums

Saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm un izglītības iestādes dibinātāja noteiktajiem mērķiem izglītības iestāde veido un attīsta izglītības iestādes kvalitātes sistēmu un nodrošina ikgadēju izglītības iestādes pašvērtēšanu, tai skaitā analizējot datus par izglītības procesu, saturu, vidi un pārvaldību.

 

Iestādes darbības izvērtējums līdz 2022./2023.m.g. tiek veikts pakāpeniski 12 kritērijos.

 

att 

 

Avots: Vadlīnijas izglītības kvalitātes nodrošināšanai vispārējā un profesionālajā izglītībā. Pieejamas šeit: https://www.ikvd.gov.lv/lv/akreditacija

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023.m.g. ietver informāciju par izvērtējumu 3 kritērijos:

  • Izglītības turpināšana un nodarbinātība
  • Mācīšana un mācīšanās
  • Izglītības programmu īstenošana

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023.m.g. ŠEIT

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.m.g. ŠEIT

Ietverta informācija par izvērtējumu kritērijos: kompetences un sasniegumi, vienlīdzība un iekļaušana, pieejamība, drošība un psiholoģiskā labklājība, infrastruktūra un resursi

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.m.g. ŠEIT

Ietverta informācija par izvērtējumu kritērijos: administratīvā efektivitāte, vadības profesionālā darbība, atbalsts un sadarbība, pedagogu profesionālā kapacitāte.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas darbības izvērtējums: ARHĪVS