Uzņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumu Nr.11

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām,

kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 5.4.punktu,

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas nolikuma 4.3.punktu

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas “Uzņemšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie (turpmāk – skolēni) Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija).

2. Skolēnu uzņem ģimnāzijā noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu, ievērojot

2.1.  šajos noteikumos un Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” noteikto;

2.2.  skolēnu skaitu klasē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

II. UZŅEMŠANA 7. – 9. KLASĒ

 

3. Ģimnāzijas 7.klasē skolēns tiek uzņemts, ja 6.klases liecībā visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) skolēns saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par 5 ballēm.

4. Ģimnāzijas 8. un 9. klasē uz vakantajām vietām uzņem skolēnus, kuriem

4.1.  iepriekšējās klases liecībā visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm;

4.2.  liecībā vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstā, ja skolēns maina izglītības iestādi mācību gada laikā, vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm.

 

 

III. UZŅEMŠANA 10. KLASĒ

 

5. Ģimnāzijas 10.klasē skolēns tiek uzņemts konkursa kārtībā, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību

5.1.   visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 5 ballēm;

5.2.  latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā – vērtējums centralizētajā eksāmenā katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 46%;

5.3.  latviešu valodā, matemātikā, pirmajā svešvalodā – vērtējums gadā katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 6 ballēm

5.4. vēsturē – vērtējums gadā nav zemāks par 6 ballēm, ja skolēns vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei izvēlas mācību priekšmetu kursu komplektu ar kultūras nozares un sociālo zinātņu ievirzi;

5.5. fizikā, ķīmijā, bioloģijā – vērtējums gadā nav zemāks par 6 ballēm, ja skolēns vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei izvēlas mācību priekšmetu kursu komplektu ar dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju ievirzi.

6. Ģimnāzijas 10.klasē skolēni tiek uzņemti rezultātu secībā, ņemot vērā atbilstību šo noteikumu 5.2. punktā minētajam vērtējuma slieksnim un 5.3., 5.4., 5.5. punktos minēto vērtējumu summu.

7. Uzņemšanas rezultātus fiksē protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir ģimnāzijas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā un 10.klašu audzinātāji.

8. Ģimnāzijas 10.klasē uz vakantajām vietām uzņem skolēnus, kuriem liecībā vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstā, ja skolēns maina izglītības iestādi mācību gada laikā, vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm.

 

IV. UZŅEMŠANA 11., 12. KLASĒ

 

9. Ģimnāzijas 11. un 12. klasē uz vakantajām vietām uzņem skolēnus, kuriem

9.1.  iepriekšējās klases liecībā visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) gada vērtējums nav zemāks par 6 ballēm;

9.2.  liecībā vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstā, ja skolēns maina izglītības iestādi mācību gada laikā, vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm. 

 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

10. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.