Metodiskais centrs

Izglītība ir nebeidzams process, nenoslēdzama norise.
Mēs varam tikai tuvoties izglītības ideālam, bet tā sasniegšana un piepildīšana ir bezgalīgs uzdevums.


(J. A. Students.)

 

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS METODISKAIS PIEDĀVĀJUMS CITU SKOLU KOLĒĢIEM

Esam pārliecināti, ka metodiskais darbs skolā ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas rit saskaņā ar katras skolas darba prioritātēm un uzdevumiem konkrētam laika posmam – gan strādājot klasē, gan risinot profesionālas sarunas ar kolēģiem.

 

 

 

PUBLIKĀCIJAS

 

 

 

PIEREDZES APMAIŅA

 • Piedalīties pieredzes apmaiņā jeb meistarklasēs attālināti kādā no tiešsaistes platformām par tādiem jautājumiem kā dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, pētniecība, debašu metodes izmantošana, bibliotēkas sadarbības formas ar skolēniem un citi jautājumi, kas pedagogiem kļuvuši aktuāli, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu no 2020.gada 1.septembra, kā SEM, SLA izmantošana. Pieredzes apmaiņas (aptuveni 60 min.) būtība – iepazīstināt ar kādu interesantu ideju, metodiskajiem materiāliem, pastāstīt par to tapšanas procesu

 

 

DABASZINĀTŅU KONKURSS

 • Konkursu “Pasaule ap mums un tās pētīšana” Liepājas vispārizglītojošo skolu 7.-8. klašu skolēniem organizē Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas metodiskais centrs sadarbībā ar Zinātnes un izglītības inovāciju centru (ZIIC).
  Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, attīstīt skolēnu erudīciju un talantus eksaktajos mācību priekšmetos.
  2022.gada tēmas: dzīvie organismi, fizikālās parādības un procesi, vielu īpašības, attīrīšana un pārvērtības, Zemes attēlojums.
  Konkursa nolikums ŠEIT

 

 

ATKLĀTĀS STUNDAS (līdz 2021.gadam) 

 

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

 • Apmeklēt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā centra organizētos tālākizglītības kursusPiedāvājumā aktualizētas šādas tēmas:

  • skolotāju digitālo prasmju pilnveide mācību īstenošanai attālināti,

  • mācīšanās plānošana un organizēšana mācību jomās attālinātā mācību procesā,

  • Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai,

  • metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem konkrētā mācību priekšmetā

 

 

 

KONFERENCES

“Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”
Reizi 2 gados rīkotajā konferencē mums izdevies par aktīviem šī procesa dalībniekiem padarīt arī skolēnus. Interesentiem pieejams plašs materiālu klāsts par darba grupās aktualizētajiem jautājumiem

 

 

“Spekkes lasījumi”
Galvenais jautājums, uz kuru aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā, - kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti

Konferencē aktualizētos jautājumus atspoguļo arī skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” publikācijas

 

 

 

ATRODI TALANTU SEVĪ

 

 

PREZENTĀCIJAS

 

 

Bibliotēka

 

 

SKOLAS IZDEVUMI

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogi savā ikdienas darbā realizē vēl citus METODISKĀ CENTRA darbības virzienus:

 • iesaistīšanās mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai izglītības satura apguves izvērtēšanā  reģionālajā vai valsts līmenī,

 • uzstāšanās konferencē/ seminārā u.tml. reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī par izglītības tematiku,

 • nodarbības “Kolēģi mācās no kolēģiem” vadīšana skolas pedagogiem,

 • paša skolotāja ierosināts darba virziens, kas nav pretrunā ar skolas darba prioritātēm, mērķiem.

Sasniegtais tajos nereti kļūst par pamatu plašāka mēroga piedāvājumiem.

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas – PEDAGOGU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRA UN REĢIONĀLĀ METODISKĀ CENTRA – darbības virzienu vizuāls  attēlojums ŠEIT

 

 

Saistītie raksti