Metodiskais centrs

Izglītība ir nebeidzams process, nenoslēdzama norise.
Mēs varam tikai tuvoties izglītības ideālam, bet tā sasniegšana un piepildīšana ir bezgalīgs uzdevums.


(J. A. Students.)

 

LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS METODISKAIS PIEDĀVĀJUMS CITU SKOLU KOLĒĢIEM

Esam pārliecināti, ka metodiskais darbs skolā ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas rit saskaņā ar katras skolas darba prioritātēm un uzdevumiem konkrētam laika posmam – gan strādājot klasē, gan risinot profesionālas sarunas ar kolēģiem klātienē un attālināti.

 

Mūsu piedāvājums citu skolu kolēģiem ir Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotāju pieredzē un iespējās balstīts, jo vispirms esam mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, taču ikviens pedagogs piedalās arī ģimnāzijas kā METODISKĀ CENTRA funkciju īstenošanā. 

 

2 

2023./2024.m.g.

METODISKĀ CENTRA aktuālo pasākumu kalendārs ŠEIT

 

 

 

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS KURSI

 

 

 

PIEREDZES APMAIŅA

  • Piedalīties meistarklasēs attālināti kādā no tiešsaistes platformām par tādiem jautājumiem kā dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, pētniecība un arī citi jautājumi, kas pedagogiem kļuvuši aktuāli, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu no 2020.gada 1.septembra. Nodarbību (aptuveni 60 min.) vadītāji, daloties savā pieredzē, izmanto gan iespēju aktualizēt kādu problēmu un parāda tās risinājumu, gan iesaista dalībniekus diskusijā vai kāda mācību stundas elementa izspēlē. Savam piedāvājumam šobrīd esam saglabājuši klasisko apzīmējumu MEISTARKLASE

 

  • Iesaistīties kādā no piedāvātajām skolotāju sadarbības grupām “Ikviens ir meistars” attālināti un/vai klātienē (tas atkarīgs no aplūkojamo jautājumu specifikas). Grupu tikšanās reizēs plānotas profesionālas sarunas par aktuālo tematu un noteiktu prasmju mācīšanu skolēniem, pēctecības nodrošināšanu, skolotāju pieredzi. Pēc nepieciešamības interesenti tiek aicināti iesaistīties kopīgu materiālu izstrādē, aprobēšanā. Nodarbību saturs tiek pielāgots grupas dalībnieku vajadzībām

 

 

 

PUBLIKĀCIJAS

 

 

 

KONFERENCES

Mērķauditorija – ģimnāzijas, citi Liepājas, Kurzemes pedagogi un interesenti, kam saistoši gan skolas ikdienas jautājumi, kā klasvadība, jēgpilna tehnoloģiju izmantošana, mūsdienīga mācību satura piedāvāšana, gan arī filozofiskāki jautājumi – atbalstošas mācību vides nodrošināšana, vērtībizglītības un izglītības ilgtspējīgai attīstībai dažādi aspekti.

 

Lai realizētu katras konferences mērķi, iesaistīti ģimnāzijas pedagogi, skolēni, absolventi, arī dažādi eksperti, lai būtu iespējams sekot aktualitātēm izglītībā, pārliecinātos par savu sniegumu šeit un tagad.

 

Konferences jautājumi citādās mācību dienas ietvaros nonāk arī skolēnu redzeslokā. Skolēniem ir iespēja savus secinājumus atklāt noslēguma plenārsēdē

 

 

“Spekkes lasījumi”
Galvenais jautājums, uz kuru aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā, - kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti

Konferencē aktualizētos jautājumus atspoguļo arī skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” publikācijas

 

 

“Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse” (līdz 2018.gadam)

Šī konference veltīta pedagogu labās prakses prezentēšanai, aktuālu pedagoģisku problēmu apspriešanai.

  

 

 

DABASZINĀTŅU KONKURSS

  • Konkursa mērķis – veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, attīstīt skolēnu erudīciju un talantus eksaktajos mācību priekšmetos.

Informācija par 2024.gada konkursu “Liepāja – mūsu planēta” tiks publicēta martā.

Informācija par 2023.gada konkursu “Liepāja – mūsu planēta” 26.aprīlī ŠEIT

 

 

 

ATRODI TALANTU SEVĪ

 

 

 

PREZENTĀCIJAS

  • Skolas kā mācīšanās organizācijas pieredzes stāstus dažādās tikšanās reizēs papildinošās prezentācijas skatāmas ŠEIT

 

 

SKOLAS IZDEVUMI

 

 

 

Bibliotēka

 

 

 

ATKLĀTĀS STUNDAS (līdz 2021.gadam) 

 

  

 

 Citi virzieni

Liepājas Valsts ģimnāzijas pedagogi savā ikdienas darbā realizē vēl citus METODISKĀ CENTRA darbības virzienus:

  • individuāla metodiskā piedāvājuma sagatavošana Dienvidkurzemes skolām (atbilstoši mācību iestādes  aktuālajām vajadzībām) klātienē vai attālināti,
  • iesaistīšanās mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai izglītības satura apguves izvērtēšanā  reģionālajā vai valsts līmenī,

  • uzstāšanās konferencē/ seminārā u.tml. reģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī par izglītības tematiku,

  • paša skolotāja ierosināts darba virziens, kas nav pretrunā ar skolas darba prioritātēm, mērķiemSasniegtais rezultāts var kļūt par pamatu plašāka mēroga piedāvājumiem. 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR skolotāju līdzdalību MC funkciju īstenošanā LIEPĀJAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA IZDEVUMOS