Sadarbība

Datums: 2022.gada 7.oktobris

Mācību modulis:

Skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības dažādie aspekti

 

Mācību moduļa mērķis:

Aktualizēt skolotāju, skolēnu un vecāku sadarbības nozīmi mūsdienīgas kvalitatīvas un motivējošas vides veidošanā skolā

 

Mācību saturs:

  1. Mūsdienīgas skolas vides veidošanas nosacījumi.
  2. Skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbības aspekti, iedzīvinot skolas vērtības ikdienas mācību procesā.
  3. Efektīva, saliedēta komanda – pamats rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam, kas vērsta uz skolēna pašvadītu mācīšanos.

 

Plānotais rezultāts:

Izpratne par pārmaiņu nepieciešamību mūsdienu skolā, kas, kam un kāpēc jāmainās.

  1. Aktualizēta sadarbības – skolēns-skolēns, skolēns-skolotājs, skolotājs-skolotājs, skolēns-skolotājs-vecāks – veidošanas būtiskie faktori, sniedzot praktiskus piemērus un modelējot savas pieejas.
  2. Pedagogi rosināti apzināties sadarbības nozīmes nepieciešamību ikdienas mācību procesā. 
  3. Ir modelēti skolotāju sadarbības piemēri skolēnu prasmju mācīšanas plānošanai.

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Signe Berga, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktora vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Iveta Dugaņeca, psiholoģe

 

Nodarbību dalībnieki:vispārizglītojošo skolu pedagogi (skolotāji, klašu audzinātāji, administrācija)

 

PIETEIKŠANĀS