Mācību priekšmets

Datums: 2021.gada 4.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Līga Albrekte
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē par dažādām metodēm un idejām patstāvīgajam darbam ar tekstu par skolēniem aktuālām tēmām angļu valodas stundās.

 

Signe Berga
Funkcionālie valodas stili
Idejas apraksts: Mācību stundu projekts - grupu darbs (6 stundām). No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās saites veidošana.

  

Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa
Skolotāju sadarbības pieredze, īstenojot moduļu stundas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
Idejas apraksts: Aktualizējot skolotāju sadarbības vērtību lietpratībā balstīta mācību satura realizācijā, svarīgi akcentēt sadarbības un sociāli emocionālās kompetences nozīmību ikdienas darbā. Starpdisciplināras pieejas pamatā ir skolotāju sadarbība ne tikai darba plānošanā, bet arī uzraudzīšanā un novērtēšanā.

 

Vintra Braša, Baiba Mackiala
Laiks un telpa. Morālu un sociālu problēmu aktualizācija laikā un telpā
Idejas apraksts: Sadarbojoties vēstures un teātra mākslas priekšmetu skolotājām, tika izveidots metodiskais materiāls, lai skolēni, apgūstot tēmu vēsturē par sabiedrības morālām un sociālām problēmām laikā un telpā, izveidotu priekšnesumu, kurā tika aktualizēta kāda no sociālām un morālām problēmām.

 

Normunds Dzintars 
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās 
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

 

Artis Freimanis, Arta Gribēna
Meistarklase inženierzinībās
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē ar skolotājiem jaunajā mācību priekšmetā - inženierzinības. Skolēnu veiktā praktiskā darba rezultātu vērtēšana, analīze un AS.

 

Sandra Hermere
Kā paplašināt skolēnu redzesloku vācu valodas stundās?
Idejas apraksts: Izmantojot filmas, video materiālus, iespējams ne tikai pilnveidot skolēnu valodas prasmes, bet arī iegūt jaunu informāciju par Vāciju, pasaules vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju u.tml., veidojot starppriekšmetu saikni.

 

Zane Kluce
Projekts “Ēdiens” angļu valodas stundu ietvaros
Idejas apraksts: 3 mācību stundas grupās. Metodiskie risinājumi no idejas līdz tās realizācijai.

 

Lilita Lepse
Prezentācijas bioloģijā 7.klasei
Idejas apraksts:  SR, soļi un veicamie uzdevumi tā sasniegšanai, AS. Prezentācijas lieti noder  arī tiem, kas kavē skolu kāda iemesla dēļ - var apgūt konkrēto tematu, arī klasē neesot.

 

Ludmila Seredina
Digitālie rīki krievu valodas stundā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā, veidojot infografiku, video, skolēni mācās strādāt ar atslēgas vārdiem, sadarboties, uzstāties, pilnveidot valodas prasmes un kā skolotājam novērtēt skolēnu sniegumu šajā procesā.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Pašvadītās mācīšanas prasmju /elementu/ aktualizācija bioloģijā, ķīmijā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēniem apgūt pašvadītu mācīšanos bioloģijā, ķīmijā. Pašvadītās mācīšanās 3 posmi, SLA.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Tematisko vienumu plānošana atbilstoši mācību priekšmeta programmai bioloģijā un ķīmijā pamatskolā vai vidusskolas pamatkursā
Idejas apraksts: Stundā SR, kas liecinās, ka skolēns rezultātu sasniedzis, skolēnu darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu – pieredzes stāsts, kā to visu saplānot, lai būtu vieglāk un ērtāk strādāt konkrētā klasē.

 

Felikss Rekovičs
Temats  “Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?” ģeogrāfijā 7.klasei
Idejas apraksts: Nodarbībā tiks atklāts, kā, radoši izmantojot Skola2030 piedāvātos resursus un skolotāja veidotos mācību materiālus, ir iespējams metodiski daudzveidīgi plānot temata apguvi.

 

Arnolds Šablovskis
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

  

Dagnija Šimanska
Dzejoļu mācīšanās 7. - 9. kl. krievu valodā
Idejas apraksts: Skolēni apgūst ne tikai dzejoļa saturu, bet uzzina arī kultūrvēsturisku informāciju, kas jebkādā veidā saistīta ar konkrēto literāro darbu, apgūst dzejoļa leksiku, veic radošu darbu.

 

Sandra Šulme
Kļūdu analīzes stratēģijas
Idejas apraksts: Formatīvās vērtēšanas darbs - ko darīt ar kļūdām, kā tās izprast, analizēt, novērst? Pieredze, kā mācu strādāt ar pieļautajām kļūdām matemātikas stundās, organizējot skolēnu grupas, norādot individualizētus uzdevumus.

 

Līga Tālberga, Zane Sproģe 
Ārpustelpu nodarbības
Idejas apraksts: Idejas nodarbībām latviešu valodā un literatūrā, kurās bērns vēro, izzina, pēta. Dalīšos pieredzē ar dažādiem vingrinājumiem.