Mācību priekšmets

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Līga Albrekte
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē par dažādām metodēm un idejām patstāvīgajam darbam ar tekstu par skolēniem aktuālām tēmām angļu valodas stundās.

 

Signe Berga
Funkcionālie valodas stili
Idejas apraksts: Mācību stundu projekts - grupu darbs (6 stundām). No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās saites veidošana.

 

Signe Berga
Darbības vārds
Idejas apraksts: Latviešu valodas stunda 11.klasē. Kā atkārtot par darbības vārdu pareizrakstību un lietošanu. Pāru darbs.

 

Signe Berga
Tekstveide. Intervija
Idejas apraksts: Latviešu valodas stunda vidusskolai (4 stundas). Kas ir intervija, kā veiksmīgi to veidot un īstenot.

 

Vintra Braša 
Efektīva metode skolēnu sagatavošanai kontroldarbam latviešu valodā 
Idejas apraksts: Skolēni grupās gatavo pārbaudes darbu par skaitļa vārdu. Darbu pilda cita grupa, labo un vērtē darba izstrādātāji. Kā uzdevumu izstrādes avoti tiek izmantoti čeki, taloni, kvītis u. c. materiāli.

  

Žaneta Flaksa - Dzeguze
Rūdolfa Blaumaņa noveles "Salna pavasarī'' analīze
Idejas apraksts: Skolēni ir izlasījuši noveli. Tiek piedāvāti uzdevumi, no kuriem skolēni izvēlas sev piemērotāko. Tiek veikti uzdevumi (gan individuālie, gan pāros, gan grupās), nākamajās stundās- prezentācija.

 

Žaneta Flaksa - Dzeguze
Rainis un Aspazija. Dzīve. Daiļrade
Idejas apraksts: Skolēni grupās veido materiālu par kādu konkrētu autora dzīves posmu, analizē vienu no daiļdarbiem. Tiek sagatavota video prezentācija. Uzdevuma veikšanai jāiegulda pētnieciskais darbs. 

 

Žaneta Flaksa - Dzeguze
21.gadsimta dzeja
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē, kā iepazīstinu 12.klases skolēnus ar 21.gadsimta dzeju, kā strādājam, sadarbojamies stundās, lai noslēgumā taptu pašu skolēnu veidoti dzejas krājumi.

 

Artis Freimanis
Meistarklase inženierzinībās
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē ar skolotājiem jaunajā mācību priekšmetā - inženierzinības. Komandas darba rezultātu vērtēšana, analīze un AS.

 

Sandra Hemere
Kā paplašināt skolēnu redzesloku vācu valodas stundās?

Idejas apraksts: Izmantojot filmas, video materiālus, iespējams ne tikai pilnveidot skolēnu valodas prasmes, bet arī iegūt jaunu informāciju par Vāciju, pasaules vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju u.tml., veidojot starppriekšmetu saikni.

 

Ineta Kauliņa
Mūzikas uztvere pusaudžu vecumā
Idejas apraksts: Emocionāli un produktīvi pusaudži klasisko mūziku uztver, ja tā ir ne tikai "klausīšanās-analīze-klausīšanās", bet ja šo procesu papildina ar krāsām. Pieredzes stāsts ar konkrētu uzdevumu piemēriem.

 

Zane Kluce

Projekts “Ēdiens” angļu valodas stundu ietvaros

Idejas apraksts: 3 mācību stundas grupās. Metodiskie risinājumi no idejas līdz tās realizācijai.

 

Lilita Lepse
"Ilustrētās Zinātnes" rakstu izmantošana mācību procesā skolēnu darbam ar tekstu
Idejas apraksts: Skolēni, strādājot patstāvīgi bioloģijas stundā, iepazīstas ar žurnālā publicētu tekstu izpilda uzdevumus skolotāja sagatavotajā darba lapā.

  

Baiba Mackiala
Manu panākumu atslēga
Idejas apraksts: Sociālo zinību kursu 7.klasēm organizēju tā, lai rezultātā skolēni spētu izveidot patstāvīgu prezentējošu materiālu, kurš vēstītu, kas ir būtiskākais, lai ikviens varētu savā dzīvē būt veiksmīgs.

 

Baiba Mackiala
Bermontiāde manā dzimtajā pilsētā 
Idejas apraksts: Patriotisma, fiziskā rūdījuma un vēstures zināšanu stiprināšanai organizēju pasākumu redāna fortos, kuros notikušas Liepājas aizstāvju cīņas pret Bermonta karaspēku.

 

Baiba Mackiala, Normunds Dzintars
Tikums latviešu tautasdziesmās
Idejas apraksts: Sociālo zinību un literatūras stundas integrētās stundas modelis. Praktiskā darbība, kā iesaistīt 2 mācību priekšmetu satura atziņas mērķtiecīgā skolēnu darbībā, kur skolēni patstāvīgi secina, kas ir tikums.

 

Ārijs Orlovskis
Projekta metodes izmantošana vēstures stundās 9.klasē
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēni ar projekta metodi vēsturē apgūst tēmu “Brīvības cīņas. Liepāja- Latvijas galvaspilsēta”.

 

Renarts Purmalis
Ideju inkubators skolotājiem mājturībā un tehnoloģijās/ dizainā un tehnoloģijās
Idejas apraksts: Iepazīstināšu ar savu pieeju, pieredzi un idejām interesantam darbam, satura plānojumu 7. – 9.klasēs visam mācību gadam un dalīšos savos novērojumos par, manuprāt, aktuālo mūsdienu skolēniem.

 

Ludmila Seredina
Videoreklāmu izmantošana valodu jomas priekšmetu stundās
Idejas apraksts: Izņemot Power Point un cita veida prezentācijas, stundās var sekmīgi izmantot arī skolēnu veidotas videoreklāmas (t.s.buktreilerus) par grāmatu, lai ieinteresētu lasīt, interesēties par literatūru.

 

Harijs Sirotins
Organiskās vielas. Homologu rinda. Homoloģiskā starpība
Idejas apraksts: Kā skolēni, izmantojot zināšanas par neorganiskajām vielām, ar modeļu palīdzību secina, no kādiem elementiem veidotas organiskās vielas un kādi ir vienkāršākie organiskie savienojumi.

 

Arnolds Šablovskis
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

 

Gaļina Šestakova
Kultūru dialogs

Idejas apraksts: Literāri mākslinieciskie un vēsturiskie teksti krievu valodā par Kurzemi, Liepāju un cilvēkiem, dažādu kultūru nesējiem, paplašina skolēnu redzesloku, iepazīstina tos ar savas dzimtenes vēsturi, veicina izpratni par nacionālo kultūru savstarpējo ietekmi. Varu dalīties ar materiāliem un pieredzi, kā tos veiksmīgi izmantot krievu valodas mācīšanas procesā.

 

Dagnija Šimanska
Dzejoļu mācīšanās 7. - 9. kl. krievu valodā
Idejas apraksts: Skolēni apgūst ne tikai dzejoļa saturu, bet uzzina arī kultūrvēsturisku informāciju, kas jebkādā veidā saistīta ar konkrēto literāro darbu, apgūst dzejoļa leksiku, veic radošu darbu.

 

Sandra Šulme
Dažādas mācīšanās stratēģijas skolēnam
Idejas apraksts: Pieredze, kā matemātikas stundās mudināt skolēnus domāt par savām mācīšanās stratēģijām, dzirdēt, sarunāties par citu klasesbiedru stratēģijām un pamēģināt tās vajadzības gadījumā.

 

Aivis Tālbergs
Florbols
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kuri florbola spēles vingrinājumi un uzdevumi noderīgi vispārējās fiziskās sagatavotības pilnveidošanai.

 

Līga Tetere
Starppriekšmetu saikne ģeogrāfijas un vēstures stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, izdales materiāls, kā izmantot vēstures materiālus par Latvijas valsts dibināšanu ģeogrāfijas stundās.

 

Ināra Vilgerte
Darbības vārda laiku apgūšana vācu valodā 
Idejas apraksts: Piedāvāju dažādus uzdevumus pāru darbam, kas ļauj skolēniem brīvi pārvietoties telpā, būt aktīviem mācību procesa dalībniekiem, apgūstot darbības vārda laikus.

 

Ināra Vilgerte
Darbs ar dzejoli vācu valodas stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā, runājot par dažādām tēmām vācu valodas stundās, izmantot dzejas tekstus.

  

 

 

PIEDĀVĀJUMS PIEREDZES APMAIŅAI KLĀTIENĒ LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJĀ VAI KĀDĀ NO TIEŠSAISTES PLATFORMĀM

 

Gunita Alondere
Spēle angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā angļu valodas stundās notiek spēles "Iepazīsimies!" tapšanas process, kā tā tiek izgatavota un izspēlēta, vispirms diskutējot par interesantiem un jēgpilniem iepazīšanās veidiem, pirms tam grupā vienojoties par spēles veidu un saturu.

 

Normunds Dzintars
Interpunkcijas apguve
Idejas apraksts: Idejas, kā varētu palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodas interpunkciju, izmantojot dažādas darba formas un paņēmienus: iekrāsošana, teksta papildināšana, pieturzīmju lietošanas skaidrošana.

 

Normunds Dzintars 
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās 
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

 

Inga Holande
Gatavošanās mutvārdu eksāmena daļai angļu valodā 12. klasē
Idejas apraksts: Dalīšos pieredzē, kā, plānojot skolēnu sagatavošanu 12.klases eksāmenam, īpaša uzmanība tiek pievērsta runāšanas prasmes praktizēšanai, skolēnu sadarbībai un sava darba rezultāta izvērtēšanai.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Skolēnu lasītprasmes attīstīšana dabaszinātņu mācību priekšmetu –  bioloģijas un ķīmijas –  stundās
Idejas apraksts: Pasīvā, aktīvā lasīšana. Grafiskie organizatori, kritēriji infografiku izvērtēšanai. Raksti žurnālos atbilstoši ķīmijas paraugprogrammas tematiem vidusskolā. Pedagogu izstrādātās darba lapas (uzdevumi).

 

Sandra Okuņeva
Tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" saturs un norise
Idejas apraksts: Nodarbībā plānots dalīties pieredzē par mācību priekšmeta "Teātra māksla" vienas tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" satura un norises plānošanu, mācību procesu un vērtēšanu.

  

Kristīne Roze
Latviešu valoda un literatūra: saskarsmes punktu meklējumi uzdevumos (vidusskola)
Idejas apraksts: Varu piedāvāt savu pieredzes stāstu un dalīties ar dažiem izveidotajiem materiāliem, kuri man palīdzēja aktualizēt literatūras jautājumus latviešu valodas stundās vidusskolas klasēs.

 

Kristīne Roze 
Dažas idejas projektu metodes izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās
Idejas apraksts: Projektu skolēni izstrādā, lai apgūtu kādu tēmu (valodas kultūra, gatavošanās eksāmenam 12.kl.u.c.), mācītos sadarboties, plānot laiku, uzņemties atbildību, prezentēt sava darba rezultātu. 

 

Arnolds Šablovskis
Interaktīvās simulācijas izmantošana stundās
Idejas apraksts: Interaktīvās simulācijas var izmantot jēdzienu apguvē, demonstrējumos, laboratorijas darbos, pētnieciskajos darbos DZM priekšmetos. Dalīšos pieredzē par to izmantošanu fizikas stundās izpratnes veidošanā, kā arī interaktīvajos demonstrējumos un pētnieciskajos darbos.

 

Arnolds Šablovskis
Virtuālie pētnieciskie laboratorijas darbi attālinātajā mācību procesā
Idejas apraksts: Izmantojot simulācijas, skolēniem ir iespēja veikt virtuālos pētnieciskos laboratorijas darbus fizikas stundās. Piedāvāju nodemonstrēt, kā var izstrādāt darbus par šādām tēmām: diega svārsts, atsperes svārsts, horizontāls sviediens, elektrisko shēmu slēgšana un izpēte, kondensatora izpēte u.c.