Mācību priekšmets

Datums: 2021.gada 4.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Līga Albrekte
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē par dažādām metodēm un idejām patstāvīgajam darbam ar tekstu par skolēniem aktuālām tēmām angļu valodas stundās.

 

Signe Berga
Funkcionālie valodas stili
Idejas apraksts: Mācību stundu projekts - grupu darbs (6 stundām). No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās saites veidošana.

 

Signe Berga
Darbības vārds
Idejas apraksts: Latviešu valodas stunda 11.klasē. Kā atkārtot par darbības vārdu pareizrakstību un lietošanu. Pāru darbs.

 

Signe Berga
Tekstveide. Intervija
Idejas apraksts: Latviešu valodas stunda vidusskolai (4 stundas). Kas ir intervija, kā veiksmīgi to veidot un īstenot.

 

Vintra Braša 
Efektīva metode skolēnu sagatavošanai kontroldarbam latviešu valodā 
Idejas apraksts: Skolēni grupās gatavo pārbaudes darbu par skaitļa vārdu. Darbu pilda cita grupa, labo un vērtē darba izstrādātāji. Kā uzdevumu izstrādes avoti tiek izmantoti čeki, taloni, kvītis u. c. materiāli.

  

Žaneta Flaksa - Dzeguze
Rūdolfa Blaumaņa noveles "Salna pavasarī'' analīze
Idejas apraksts: Skolēni ir izlasījuši noveli. Tiek piedāvāti uzdevumi, no kuriem skolēni izvēlas sev piemērotāko. Tiek veikti uzdevumi (gan individuālie, gan pāros, gan grupās), nākamajās stundās- prezentācija.

 

Žaneta Flaksa - Dzeguze
21.gadsimta dzeja
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē, kā iepazīstinu 12.klases skolēnus ar 21.gadsimta dzeju, kā strādājam, sadarbojamies stundās, lai noslēgumā taptu pašu skolēnu veidoti dzejas krājumi.

 

Normunds Dzintars
Interpunkcijas apguve
Idejas apraksts: Idejas, kā varētu palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodas interpunkciju, izmantojot dažādas darba formas un paņēmienus: iekrāsošana, teksta papildināšana, pieturzīmju lietošanas skaidrošana.

 

Normunds Dzintars 
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās 
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

 

Artis Freimanis
Meistarklase inženierzinībās
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē ar skolotājiem jaunajā mācību priekšmetā - inženierzinības. Skolēnu veiktā praktiskā darba rezultātu vērtēšana, analīze un AS.

 

Sandra Hermere
Kā paplašināt skolēnu redzesloku vācu valodas stundās?
Idejas apraksts: Izmantojot filmas, video materiālus, iespējams ne tikai pilnveidot skolēnu valodas prasmes, bet arī iegūt jaunu informāciju par Vāciju, pasaules vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju u.tml., veidojot starppriekšmetu saikni.

 

Zane Kluce
Projekts “Ēdiens” angļu valodas stundu ietvaros
Idejas apraksts: 3 mācību stundas grupās. Metodiskie risinājumi no idejas līdz tās realizācijai.

 

Lilita Lepse
Prezentācijas bioloģijā 7.klasei
Idejas apraksts:  SR, soļi un veicamie uzdevumi tā sasniegšanai, AS. Prezentācijas lieti noder  arī tiem, kas kavē skolu kāda iemesla dēļ - var apgūt konkrēto tematu, arī klasē neesot.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Pašvadītās mācīšanas prasmju /elementu/ aktualizācija bioloģijā, ķīmijā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēniem apgūt pašvadītu mācīšanos bioloģijā, ķīmijā. Pašvadītās mācīšanās 3 posmi, SLA.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Tematisko vienumu plānošana atbilstoši mācību priekšmeta programmai bioloģijā un ķīmijā pamatskolā vai vidusskolas pamatkursā
Idejas apraksts: Stundā SR, kas liecinās, ka skolēns rezultātu sasniedzis, skolēnu darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu – pieredzes stāsts, kā to visu saplānot, lai būtu vieglāk un ērtāk strādāt konkrētā klasē.

 

Baiba Mackiala, Normunds Dzintars
Tikums latviešu tautasdziesmās
Idejas apraksts: Sociālo zinību un literatūras stundas integrētās stundas modelis. Praktiskā darbība, kā iesaistīt 2 mācību priekšmetu satura atziņas mērķtiecīgā skolēnu darbībā, kur skolēni patstāvīgi secina, kas ir tikums.

 

Sandra Okuņeva
Tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" saturs un norise
Idejas apraksts: Nodarbībā plānots dalīties pieredzē par mācību priekšmeta "Teātra māksla" vienas tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" satura un norises plānošanu, mācību procesu un vērtēšanu.

 

Ārijs Orlovskis
Projekta metodes izmantošana vēstures stundās 9.klasē
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēni ar projekta metodi vēsturē apgūst tēmu “Brīvības cīņas. Liepāja- Latvijas galvaspilsēta”.

 

Kristīne Roze 
Dažas idejas projektu metodes izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās
Idejas apraksts: Projektu skolēni izstrādā, lai apgūtu kādu tēmu (valodas kultūra, gatavošanās eksāmenam 12.kl.u.c.), mācītos sadarboties, plānot laiku, uzņemties atbildību, prezentēt sava darba rezultātu.

 

Arnolds Šablovskis
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

 

Arnolds Šablovskis
Interaktīvās simulācijas izmantošana stundās
Idejas apraksts: Interaktīvās simulācijas var izmantot jēdzienu apguvē, demonstrējumos, laboratorijas darbos, pētnieciskajos darbos DZM priekšmetos. Dalīšos pieredzē par to izmantošanu fizikas stundās izpratnes veidošanā, kā arī interaktīvajos demonstrējumos un pētnieciskajos darbos.

 

Arnolds Šablovskis
Virtuālie pētnieciskie laboratorijas darbi attālinātajā mācību procesā
Idejas apraksts: Izmantojot simulācijas, skolēniem ir iespēja veikt virtuālos pētnieciskos laboratorijas darbus fizikas stundās. Piedāvāju nodemonstrēt, kā var izstrādāt darbus par šādām tēmām: diega svārsts, atsperes svārsts, horizontāls sviediens, elektrisko shēmu slēgšana un izpēte, kondensatora izpēte u.c. 

 

Gaļina Šestakova
Kultūru dialogs
Idejas apraksts: Literāri mākslinieciskie un vēsturiskie teksti krievu valodā par Kurzemi, Liepāju un cilvēkiem, dažādu kultūru nesējiem, paplašina skolēnu redzesloku, iepazīstina tos ar savas dzimtenes vēsturi, veicina izpratni par nacionālo kultūru savstarpējo ietekmi. Varu dalīties ar materiāliem un pieredzi, kā tos veiksmīgi izmantot krievu valodas mācīšanas procesā.

 

Dagnija Šimanska
Dzejoļu mācīšanās 7. - 9. kl. krievu valodā
Idejas apraksts: Skolēni apgūst ne tikai dzejoļa saturu, bet uzzina arī kultūrvēsturisku informāciju, kas jebkādā veidā saistīta ar konkrēto literāro darbu, apgūst dzejoļa leksiku, veic radošu darbu.

 

Sandra Šulme
Dažādas mācīšanās stratēģijas skolēnam
Idejas apraksts: Pieredze, kā matemātikas stundās mudināt skolēnus domāt par savām mācīšanās stratēģijām, dzirdēt, sarunāties par citu klasesbiedru stratēģijām un pamēģināt tās vajadzības gadījumā.

 

Aivis Tālbergs
Florbols
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kuri florbola spēles vingrinājumi un uzdevumi noderīgi vispārējās fiziskās sagatavotības pilnveidošanai.

  

Ināra Vilgerte
Darbības vārda laiku apgūšana vācu valodā 
Idejas apraksts: Piedāvāju dažādus uzdevumus pāru darbam, kas ļauj skolēniem brīvi pārvietoties telpā, būt aktīviem mācību procesa dalībniekiem, apgūstot darbības vārda laikus.

 

Ināra Vilgerte
Darbs ar dzejoli vācu valodas stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā, runājot par dažādām tēmām vācu valodas stundās, izmantot dzejas tekstus.