Mācību priekšmets

Datums: 2021.gada 4.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Līga Albrekte
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Dalīšos pieredzē par dažādām metodēm un idejām darbam ar tekstu angļu valodas stundās pamatskolā.

 

Signe Berga
Funkcionālie valodas stili
Idejas apraksts: Mācību stundu projekts - grupu darbs (6 stundām). No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās saites veidošana.

  

Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa
Skolotāju sadarbības pieredze, īstenojot moduļu stundas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
Idejas apraksts: Aktualizējot skolotāju sadarbības vērtību lietpratībā balstīta mācību satura realizācijā, svarīgi akcentēt sadarbības un sociāli emocionālās kompetences nozīmību ikdienas darbā. Starpdisciplināras pieejas pamatā ir skolotāju sadarbība ne tikai darba plānošanā, bet arī uzraudzīšanā un novērtēšanā.

 

Vintra Braša, Baiba Mackiala
Laiks un telpa. Morālu un sociālu problēmu aktualizācija laikā un telpā
Idejas apraksts: Sadarbojoties vēstures un teātra mākslas priekšmetu skolotājām, tika izveidots metodiskais materiāls, lai skolēni, apgūstot tēmu vēsturē par sabiedrības morālām un sociālām problēmām laikā un telpā, izveidotu priekšnesumu, kurā tika aktualizēta kāda no sociālām un morālām problēmām.

 

Normunds Dzintars 
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās 
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

 

Artis Freimanis, Arta Gribēna
Meistarklase inženierzinībās
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē ar skolotājiem jaunajā mācību priekšmetā - inženierzinības. Skolēnu veiktā praktiskā darba rezultātu vērtēšana, analīze un AS.

 

Zane Kluce, Gunita Alondere
Projekts “Ēdiens” angļu valodas stundu ietvaros
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts un idejas 3 mācību stundām grupās, kā angļu valodas stundās rosināt skolēnu radošu un aktīvu iesaisti tēmas apguvē. Metodiskie risinājumi no idejas līdz tās realizācijai. 

 

Lilita Lepse
Prezentācijas bioloģijā 7.klasei
Idejas apraksts:  SR, soļi un veicamie uzdevumi tā sasniegšanai, AS. Prezentācijas lieti noder  arī tiem, kas kavē skolu kāda iemesla dēļ - var apgūt konkrēto tematu, arī klasē neesot.

 

Ludmila Seredina
Digitālie rīki krievu valodas stundā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā, veidojot infografiku, video, skolēni mācās strādāt ar atslēgas vārdiem, sadarboties, uzstāties, pilnveidot valodas prasmes un kā skolotājam novērtēt skolēnu sniegumu šajā procesā.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Pašvadītās mācīšanas prasmju /elementu/ aktualizācija bioloģijā, ķīmijā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēniem apgūt pašvadītu mācīšanos bioloģijā, ķīmijā. Pašvadītās mācīšanās 3 posmi, SLA.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Tematisko vienumu plānošana atbilstoši mācību priekšmeta programmai bioloģijā un ķīmijā pamatskolā vai vidusskolas pamatkursā
Idejas apraksts: Stundā SR, kas liecinās, ka skolēns rezultātu sasniedzis, skolēnu darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu – pieredzes stāsts, kā to visu saplānot, lai būtu vieglāk un ērtāk strādāt konkrētā klasē.

 

Felikss Rekovičs
Temats  “Kā izmanto Zemes attēlojumus – kartes un globusu?” ģeogrāfijā 7.klasei
Idejas apraksts: Nodarbībā tiks atklāts, kā, radoši izmantojot Skola2030 piedāvātos resursus un skolotāja veidotos mācību materiālus, ir iespējams metodiski daudzveidīgi plānot temata apguvi. Pieredzes stāsts noteikti būs aktuāls tiem pedagogiem, kas ir uzsākuši vai tikai sāks organizēt mācību procesu ģeogrāfijā 7.klasē. 

 

Kristīne Roze, Kristīne Gundarina
Dažādu mākslu saskarsmes punkti literatūras stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, labās prakses piemēri, kā literatūras stundās rosināt vidusskolēnu interesi par kultūru, aktualizēt dažādu mākslu pieredzi, kā plānot darbu  ar daiļliteratūras tekstu, lai mācību process  būtu ne tikai jēgpilns, bet arī radošs un lai tajā ar interesi iesaistītos skolēni. Mākslas vērošana, iespaidu fiksēšana. Mākslas interpretēšana. Atbalsts mākslas baudītājam. Mākslas radīšana. Prasme apkopot, raksturot savus mākslas iespaidus.

 

Arnolds Šablovskis
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

  

Līga Tālberga, Zane Sproģe 
Ārpustelpu nodarbības
Idejas apraksts: Idejas nodarbībām latviešu valodā un literatūrā, kurās bērns vēro, izzina, pēta. Dalīsimies pieredzē ar dažādiem vingrinājumiem.