Mācību priekšmets

Datums: 2019.gada 7.oktobris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Līga Albrekte
Darbs ar tekstu angļu valodas stundās
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē par dažādām metodēm un idejām patstāvīgajam darbam ar tekstu par skolēniem aktuālām tēmām angļu valodas stundās.

Signe Berga
Funkcionālie valodas stili
Idejas apraksts: Mācību stundu projekts - grupu darbs (6 stundām). No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās saites veidošana.

Signe Berga
Darbības vārds
Idejas apraksts: Latviešu valodas stunda 11.klasē. Kā atkārtot par darbības vārdu pareizrakstību un lietošanu. Pāru darbs.

Signe Berga
Tekstveide. Intervija
Idejas apraksts: Latviešu valodas stunda vidusskolai (4 stundas). Kas ir intervija, kā veiksmīgi to veidot un īstenot.

 

Normunds Dzintars
Interpunkcijas apguve
Idejas apraksts: Idejas, kā varētu palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodas interpunkciju, izmantojot dažādas darba formas un paņēmienus: iekrāsošana, teksta papildināšana, pieturzīmju lietošanas skaidrošana.

Normunds Dzintars 
Darbs ar tekstu no dažādiem lingvistiskajiem aspektiem latviešu valodas stundās 
Idejas apraksts: Personīgās pieredzes apkopojums par dažādu uzdevumu veidošanu (morfoloģija, sintakse, leksikoloģija, stilistika u. c.), lai sagatavotu skolēnus latviešu valodas eksāmenam 12. klasē. 

Žaneta Flaksa
Rūdolfa Blaumaņa noveles "Salna pavasarī'' analīze
Idejas apraksts: Skolēni ir izlasījuši noveli. Tiek piedāvāti uzdevumi, no kuriem skolēni izvēlas sev piemērotāko. Tiek veikti uzdevumi (gan individuālie, gan pāros, gan grupās), nākamajās stundās- prezentācija.

Žaneta Flaksa 
Rainis un Aspazija. Dzīve. Daiļrade. 
Idejas apraksts: Skolēni grupās veido materiālu par kādu konkrētu autora dzīves posmu, analizē vienu no daiļdarbiem. Tiek veidota video prezentācija. Uzdevuma veikšanai jāiegulda pētnieciskais darbs. 

 

Žaneta Flaksa
21.gadsimta dzeja
Idejas apraksts: Varu dalīties pieredzē, kā iepazīstinu skolēnus ar 21.gadsimta dzeju, kā strādājam, sadarbojamies stundās, lai noslēgumā taptu pašu skolēnu veidoti dzejas krājumi. (12.klase.)

 

Ineta Kauliņa
Mūzikas uztvere pusaudžu vecumā
Idejas apraksts: Emocionāli un produktīvi pusaudži klasisko mūziku uztver, ja tā ir ne tikai "klausīšanās-analīze-klausīšanās", bet ja šo procesu papildina ar krāsām. Pieredzes stāsts ar konkrētu uzdevumu piemēriem.

 

Ieva Lanka
Lasītprasme un fiziskās aktivitātes
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts par to, kā sporta stundās apvienot fizisko īpašību pilnveidi un lasītprasmes apguvi. Kādas aktivitātes pielietot, un kā veiksmīgāk iekļaut tās sporta stundās.

 

Ieva Lanka
Slodzes mērīšana un analīze sporta stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēnam sporta stundās ne tikai īstenot nepieciešamās fiziskās aktivitātes, bet kā tās mērķtiecīgi plānot un analizēt to ietekmi uz savu organismu.


Lilita Lepse
"Ilustrētās Zinātnes" rakstu izmantošana mācību procesā skolēnu darbam ar tekstu
Idejas apraksts: Skolēni, strādājot patstāvīgi bioloģijas stundā, iepazīstas ar žurnālā publicētu tekstu izpilda uzdevumus skolotāja sagatavotajā darba lapā.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina
Skolēnu lasītprasmes attīstīšana dabaszinātņu mācību priekšmetu –  bioloģijas un ķīmijas –  stundās
Idejas apraksts: Pasīvā, aktīvā lasīšana. Grafiskie organizatori, kritēriji infografiku izvērtēšanai. Raksti žurnālos atbilstoši ķīmijas paraugprogrammas tematiem vidusskolā. Pedagogu izstrādātās darba lapas (uzdevumi).


Baiba Mackiala
Manu panākumu atslēga
Idejas apraksts: Sociālo zinību kursu 7.klasēm organizēju tā, lai rezultātā skolēni spētu izveidot patstāvīgu prezentējošu materiālu, kurš vēstītu, kas ir būtiskākais, lai ikviens varētu savā dzīvē būt veiksmīgs.

Baiba Mackiala
Bermontiāde manā dzimtajā pilsētā 
Idejas apraksts: Patriotisma, fiziskā rūdījuma un vēstures zināšanu stiprināšanai organizēju pasākumu redāna fortos, kuros notikušas Liepājas aizstāvju cīņas pret Bermonta karaspēku.

 

Baiba Mackiala, Normunds Dzintars
Tikums latviešu tautasdziesmās
Idejas apraksts: Sociālo zinību un literatūras stundas integrētās stundas modelis. Praktiskā darbība, kā iesaistīt 2 mācību priekšmetu satura atziņas mērķtiecīgā skolēnu darbībā, kur skolēni patstāvīgi secina, kas ir tikums.

Ārijs Orlovskis
Projekta metodes izmantošana vēstures stundās 9.klasē
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā skolēni ar projekta metodi vēsturē apgūst tēmu “Brīvības cīņas. Liepāja- Latvijas galvaspilsēta”.

 

Felikss Rekovičs
Bioloģija un ģeogrāfija - vienota vīzija
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts par to, kā iespējams realizēt starpdisciplināru pieeju bioloģijas un ģeogrāfijas mācīšanā pamatskolas vai vidusskolas posmā.


Kristīne Roze
Latviešu valoda un literatūra: saskarsmes punktu meklējumi uzdevumos (vidusskola)
Idejas apraksts: Varu piedāvāt savu pieredzes stāstu un dalīties ar dažiem izveidotajiem materiāliem, kuri man palīdzēja aktualizēt literatūras jautājumus latviešu valodas stundās vidusskolas klasēs.

Kristīne Roze 
Dažas idejas projektu metodes izmantošanai latviešu valodas un literatūras stundās 
Idejas apraksts: Projektu skolēni izstrādā, lai apgūtu kādu tēmu (valodas kultūra, gatavošanās eksāmenam 12.kl.u.c.), mācītos sadarboties, plānot laiku, uzņemties atbildību, prezentēt sava darba rezultātu. 

 

Ludmila Seredina
Videoreklāmu izmantošana valodu jomas priekšmetu stundās
Idejas apraksts: Izņemot Power Point un cita veida prezentācijas, stundās var sekmīgi izmantot arī skolēnu veidotas videoreklāmas (t.s.buktreilerus) par grāmatu, lai ieinteresētu lasīt, interesēties par literatūru.

 

Harijs Sirotins
Organiskās vielas. Homologu rinda. Homoloģiskā starpība
Idejas apraksts: Kā skolēni, izmantojot zināšanas par neorganiskajām vielām, ar modeļu palīdzību secina, no kādiem elementiem veidotas organiskās vielas un kādi ir vienkāršākie organiskie savienojumi.

 

Evija Spūle
Statistikas elementi
Idejas apraksts: 25 vienkārši uzdevumi par aritmētiskā vidējā, mediānas, modas un amplitūdas aprēķināšanu. Uzdevumu atbildes ierakstītas īpašā kvadrāta režģī. Tas jāizkrāso, ņemot vēra risinājumā iegūto simetrisko zīmējumu, kas par padarīto darbu priecēs risinātāju, bet skolotājam ļaus ātri pārliecināties, vai risinājums bijis pareizs.


Arnolds Šablovskis
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

 

Gaļina Šestakova
Kultūru dialogs
Idejas apraksts: Literāri mākslinieciskie un vēsturiskie teksti krievu valodā par Kurzemi, Liepāju un cilvēkiem, dažādu kultūru nesējiem, paplašina skolēnu redzesloku, iepazīstina tos ar savas dzimtenes vēsturi, veicina izpratni par nacionālo kultūru savstarpējo ietekmi. Varu dalīties ar materiāliem un pieredzi, kā tos veiksmīgi izmantot krievu valodas mācīšanas procesā.


Dagnija Šimanska
Dzejoļu mācīšanās 7. - 9. kl. krievu valodā
Idejas apraksts: Skolēni apgūst ne tikai dzejoļa saturu, bet uzzina arī kultūrvēsturisku informāciju, kas jebkādā veidā saistīta ar konkrēto literāro darbu, apgūst dzejoļa leksiku, veic radošu darbu.

Sandra Šulme
Dažādas mācīšanās stratēģijas skolēnam
Idejas apraksts: Pieredze, kā matemātikas stundās mudināt skolēnus domāt par savām mācīšanās stratēģijām, dzirdēt, sarunāties par citu klasesbiedru stratēģijām un pamēģināt tās vajadzības gadījumā.

Aivis Tālbergs
Florbols
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kuri florbola spēles vingrinājumi un uzdevumi noderīgi vispārējās fiziskās sagatavotības pilnveidošanai.

 

Līga Tetere
Starppriekšmetu saikne ģeogrāfijas un vēstures stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, izdales materiāls, kā izmantot vēstures materiālus par Latvijas valsts dibināšanu ģeogrāfijas stundās.


Ināra Vilgerte
Darbības vārda laiku apgūšana vācu valodā 
Idejas apraksts: Piedāvāju dažādus uzdevumus pāru darbam, kas ļauj skolēniem brīvi pārvietoties telpā, būt aktīviem mācību procesa dalībniekiem, apgūstot darbības vārda laikus.

Ināra Vilgerte
Darbs ar dzejoli vācu valodas stundās
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā, runājot par dažādām tēmām vācu valodas stundās, izmantot dzejas tekstus.


Vintra Braša
Efektīva metode skolēnu sagatavošanai kontroldarbam latviešu valodā
Idejas apraksts: Skolēni grupās gatavo pārbaudes darbu par skaitļa vārdu. Darbu pilda cita grupa, labo un vērtē darba izstrādātāji. Kā uzdevumu izstrādes avoti tiek izmantoti čeki, taloni, kvītis u. c. materiāli.

Renarts Purmalis
Ideju inkubators skolotājiem mājturībā un tehnoloģijās
Idejas apraksts: Iepazīstināšu ar savu pieeju, pieredzi un idejām interesantam darbam, satura plānojumu 7. – 9.klasēs visam mācību gadam un dalīšos savos novērojumos par, manuprāt, aktuālo mūsdienu skolēniem.

Vita Zitmane
Teātra elementi runātprasmes attīstīšanai franču valodas stundās vidusskolā
Idejas apraksts: Netradicionālās mācību metodes ir veids, kā ieinteresēt skolēnus, motivēt, radīt klasē patīkamu un radošu gaisotni un veicināt vispusīgu personības attīstību.