Citi piedāvājumi

Datums: 2019.gada 7.oktobris

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Agita Bargā, Signe Berga
Kā skolotājam mācīties mācīt, lai attīstītu skolēnos mācīšanās paradumus
Idejas apraksts: Mainoties skolēnu paaudzei, mainās mūsdienu skola, rosinot pedagogus jauniem izaicinājumiem. Patstāvīgā mācīšanās ir svarīga prasme mācību procesā, piedāvājam idejas – kāpēc? kā? ko?

 

Signe Berga
Skolēnu parlamenta darbības pamatprincipi
Idejas apraksts: Kā veidot skolēnu parlamentu? Kā koordinēt parlamenta darbību, jauniešiem mācoties uzņemties atbildību par savu darbību?

Signe Berga
Pozitīvas sadarbības veidošana ar vecākiem
Idejas apraksts: Ierosmes, kā un kāpēc veidot pozitīvu sadarbību ar skolēna ģimeni.

Ineta Drēže
Atslēgvārds kā mācību tēmas struktūras elements
Idejas apraksts: Meistarklase, kā, sākot apgūt jaunu tēmu/tematu, tiek mācīta atslēgvārda meklēšana tekstā un tā iesaiste jaunu uzdevumu veidošanā. Atziņas par spēju no virspusējās mācīšanās stratēģijas pāriet dziļmācīšanās stratēģijā.

 

Ineta Drēže, Signe Berga
Ekskursija mācību procesā
Idejas apraksts: Kā būtiski ir mainīt izpratni par ekskursijām, akcentējot sasniedzamo rezultātu, īpašu uzmanību pievēršot klases audzinātāja un mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai un kopīgai darba plānošanai, lai ekskursiju būtu iespējams integrēt ikdienas mācību procesā.

 

Liene Eltermane
Meistarklases grafikas tehnikās
Idejas apraksts: Vēlos vadīt meistarklases grafikas tehnikās (augstspiedums: linogriezums, kartona druka, monotipija) un viduslaikos lietotu grāmatu sējumu “long stitch” (”garais dūriens”), izstrādāt ar skolēniem mazas grāmatiņas formā palīgu izprast kādu tēmu citā mācību priekšmetā, piemēram, ģeometrijā: telpiskums, plaknes, leņķi, perspektīva, vai vēsturē: laikmets, apģērbs, arhitektūra, literatūra, rakstība.


Dace Groduma-Vīriņa, Ineta Drēže
Debašu meistarklase skolēniem
Idejas apraksts: Debašu principi un pamati. Meistarklase jaunajiem debatētājiem, skolēniem, kuri ir ieinteresēti uz lietām skatīties daudzpusīgi, analizēt notikumus sev apkārt, strādāt ar informāciju.

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša
Kā attīstīt skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes
Idejas apraksts: Kas ir SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)? SEM stundas vadīšanas pieredze.

Aiga Jaunskalže
Ekspedīcija
Idejas apraksts: Kā plānot un realizēt ekspedīciju – dabaszinātņu priekšmetu noslēguma pasākumu?

Aiga Jaunskalže, Mudīte Puisīte
Snieguma līmeņu apraksts
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts, kā veidot un izmantot snieguma līmeņa aprakstu skolēnu pašvadītas mācīšanas īstenošanai stundās.


Lāsma Spāģe
Lasīšanas veicināšana grāmatu klubā
Idejas apraksts: Lasīšanas veicināšanas viens no radošākiem pasākumiem ir grāmatu klubs. Dalībnieki kopīgi lasa iepriekš nezināmas grāmatas fragmentus, apspriež izlasīto un veic dažādus uzdevumus ar grāmatas tekstu.

Elizabete Sirotina, Lilita Lepse 
Integrēti praktiskie uzdevumi ķīmijā un bioloģijā 
Idejas apraksts: Izziņas procesā ļoti svarīga loma ir pētniecībai un praktiskajai darbībai, īpaši nozīmīgi tas ir dabaszinātnēs. Līdz ar to skolēniem tiek piedāvāti saistoši integrēti uzdevumi ķīmijā un bioloģijā, dodot iespēju teoriju pārbaudīt praksē. Piedāvājam praktiskos uzdevumus „Cietes saturs augļos un ogās”, „Gliemju daudzveidība”

Elizabete Sirotina, Lilita Lepse, Artis Freimanis 
Āra nodarbība - konkurss 
Idejas apraksts: Pārvietojoties pa noteiktu maršrutu pilsētā, skolēni meklē un fiksē fotogrāfijās noteiktus dabas objektus, materiālus, veic matemātiskus aprēķinus, kā arī atbild uz jautājumiem par dotajiem objektiem. Piedāvājumā nodarbība „Vēju pilsētas dabas objekti”

Līga Tālberga, Signe Berga
Metodiskie paņēmieni izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai
Idejas apraksts: Skolotāju pieredzes stāsts, metodiskie paņēmieni un izdales materiāli mācību priekšmetu un klases stundām,  ārpusstundu pasākumiem.