Citi piedāvājumi

Datums: 2020.gada 9.jūnijs

Metodiskā centra piedāvājums

 

1mp 2kj 3pieteiksanas  4cp 

 

 

Agita Bargā, Signe Berga
Kā skolotājam mācīties mācīt, lai attīstītu skolēnos mācīšanās paradumus
Idejas apraksts: Mainoties skolēnu paaudzei, mainās mūsdienu skola, rosinot pedagogus jauniem izaicinājumiem. Patstāvīgā mācīšanās ir svarīga prasme mācību procesā, piedāvājam idejas – kāpēc? kā? ko?

 

Signe Berga
Skolēnu parlamenta darbības pamatprincipi
Idejas apraksts: Kā veidot skolēnu parlamentu? Kā koordinēt parlamenta darbību, jauniešiem mācoties uzņemties atbildību par savu darbību?

Signe Berga
Pozitīvas sadarbības veidošana ar vecākiem
Idejas apraksts: Ierosmes, kā un kāpēc veidot pozitīvu sadarbību ar skolēna ģimeni.

Ineta Drēže
Atslēgvārds kā mācību tēmas struktūras elements
Idejas apraksts: Meistarklase, kā, sākot apgūt jaunu tēmu/tematu, tiek mācīta atslēgvārda meklēšana tekstā un tā iesaiste jaunu uzdevumu veidošanā. Atziņas par spēju no virspusējās mācīšanās stratēģijas pāriet dziļmācīšanās stratēģijā.

 

Ineta Drēže, Signe Berga
Ekskursija mācību procesā
Idejas apraksts: Kā būtiski ir mainīt izpratni par ekskursijām, akcentējot sasniedzamo rezultātu, īpašu uzmanību pievēršot klases audzinātāja un mācību priekšmetu skolotāju sadarbībai un kopīgai darba plānošanai, lai ekskursiju būtu iespējams integrēt ikdienas mācību procesā.

 

Liene Eltermane
Meistarklases grafikas tehnikās
Idejas apraksts: Vēlos vadīt meistarklases grafikas tehnikās (augstspiedums: linogriezums, kartona druka, monotipija) un viduslaikos lietotu grāmatu sējumu “long stitch” (”garais dūriens”), izstrādāt ar skolēniem mazas grāmatiņas formā palīgu izprast kādu tēmu citā mācību priekšmetā, piemēram, ģeometrijā: telpiskums, plaknes, leņķi, perspektīva, vai vēsturē: laikmets, apģērbs, arhitektūra, literatūra, rakstība.

 

Dace Groduma-Vīriņa, Vintra Braša
Kā attīstīt skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās prasmes
Idejas apraksts: Kas ir SEM (sociāli emocionālā mācīšanās)? SEM stundas vadīšanas pieredze. SEM attālinātajā procesā.


Dace Groduma-Vīriņa, Ineta Drēže
Debašu meistarklase skolēniem
Idejas apraksts: Debašu principi un pamati. Meistarklase jaunajiem debatētājiem, skolēniem, kuri ir ieinteresēti uz lietām skatīties daudzpusīgi, analizēt notikumus sev apkārt, strādāt ar informāciju.

Dace Groduma-Vīriņa, Ineta Drēže
Debates kā metode mācību procesā
Idejas apraksts: Kā izmantot debašu metodi mācību procesā, sadarbojoties vairāku priekšmetu skolotājiem un veidojot starppriekšmetu saikni.

 

Sandra Okuņeva
Konkrētā dzeja un radošās rakstīšanas veicināšanas iespējas mācību procesā
Idejas apraksts: Lekcijas formā paredzēts izklāstīt konkrētās dzejas teorētiskos un vēsturiskos aspektus, iepazīstināt ar divu latviešu dzejnieku (Jāņa Baltvilka un Māra Runguļa) konkrētās dzejas piemēriem. Noslēgumā plānota radošās rakstīšanas nodarbības modelēšana.

 

Sandra Okuņeva
No komiksa līdz grafiskajam stāstam
Idejas apraksts: Stāstījumā par grāmatām, kurās dominē vizuālais vēstījums, - komiksiem, mangām, grafiskajiem stāstiem - tiks ieskicētas to galvenās iezīmes, sniegts ieskats spilgtāko cittautu un latviešu komiksu un grafisko stāstu autoru devumā, kā arī raksturotas komiksa izmantošanas iespējas mācību procesā.

 

Felikss Rekovičs
Digitālie rīki (ne)klātienes mācību procesā
Idejas apraksts: Pieredzes stāsts par labās prakses piemēriem (ne)klātienes mācību procesā, izmantojot Google digitālos rīkus dažādās mācību stundas fāzēs.


Lāsma Spāģe
Lasīšanas veicināšana grāmatu klubā
Idejas apraksts: Lasīšanas veicināšanas viens no radošākiem pasākumiem ir grāmatu klubs. Dalībnieki kopīgi lasa iepriekš nezināmas grāmatas fragmentus, apspriež izlasīto un veic dažādus uzdevumus ar grāmatas tekstu.

 

Līga Tālberga, Signe Berga
Metodiskie paņēmieni izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai
Idejas apraksts: Skolotāju pieredzes stāsts, metodiskie paņēmieni un izdales materiāli mācību priekšmetu un klases stundām,  ārpusstundu pasākumiem.