Skolotāju individuālās publikācijas

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju raksti, referāti,  promocijas darbi, grāmatas

 

 

 

Snieguma līmeņu aprakstu jeb SLA labās prakses piemēri

“Snieguma vērtēšanai un snieguma līmeņu aprakstu (SLA) jeb rubriku izmantošanai snieguma vērtēšanas kontekstā var būt liela pozitīva ietekme uz mācīšanu un mācīšanos.

 

Veidojot vai izvēloties skolēnu snieguma vērtēšanas instrumentus, skolotājam var rasties padziļināta izpratne par sasniedzamo rezultātu, viņš var sākt pievērst vairāk uzmanības augstākas domāšanas prasmēm. Skolēnam kļūst skaidri kvalitatīva snieguma kritēriji, veidojas izpratne par darba aspektiem, kurus nepieciešams pilnveidot.

 

Izvirzot skaidrus un konkrētus kritērijus, ir iespējams piedāvāt laba snieguma aprakstu, kas var kalpot kā signāls turpmākas attīstības virzienam un palīdzēt identificēt konkrētas darbības jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.”

Avots: Mācīšanās lietpratībai, 3. nodaļa, Kā vērtēt kompleksu sniegumu?, LU SIIC

 

 

 

 

 

Metodiski materiāli IT jomā

 

 

MĀCĪBU PROCESA DIFERENCIĀCIJAS LABĀ PRAKSE

 

 

KĀ SKOLĒNAM MĀCĪT MĀCĪTIES

 

 

Pētniecība mācību procesā: metodisku materiālu publikācijas šeit

“..svarīgi palīdzēt skolēnam attīstīt pētniecisko prasmi, lai, balstoties uz esošajām zināšanām un prasmēm, savas dzīves gaitā nepārtraukti spētu un sekotu līdzi jaunākajiem atklājumiem un prastu iemācīties (atklāt) visu sev dzīvē nepieciešamo.”

Avots: Daiga KalniņaSKOLĒNA PĒTNIECISKĀS PRASMES ATTĪSTĪBA DABASZINĪBU MĀCĪBU PROCESĀ
PAMATSKOLĀ 
(5. – 6. KLASĒ)
promocijas darbs zinātņu doktora grāda iegūšanai (2010)

 

 

 

METODISKĀ CENTRA PIEREDZES APMAIŅA KLĀTIENĒ JEB MEISTARKLASES: MATERIĀLU PUBLIKĀCIJAS