Atbalsts mācībās

Datums: 2021.gada 25.oktobris

par_projektu atbalsts_aktiv atmoda esmu 1no

lv

pumpurs

 

2021./2022. mācību gadā visā Latvijā turpinās projekts “PuMPuRS” (Eiropas Savienības projekts skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai), tai skaitā arī mūsu skolā. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem mērķu grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 1.-12.klasei. Ģimnāzijā tas ir nemainīgi : 7.-12. klases.

 

Kā jau iepriekš skolēniem ir iespēja saņem individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām. Šī mācību gada I semestrī Individuālie atbalsta plāni (IAP) ir izveidoti 30 skolēniem. Darbā iesaistījušies 19 ģimnāzijas pedagogi.

 

Kas šogad ir citādāk nekā iepriekšējos mācību gados: projektā ir iespēja uzlabot zināšanas tiem bērniem, kuriem bija problēmas ar attālināto mācīšanos. Skolotāja-konsultanta pakalpojumus saņem skolēni, kuriem ir problēmas ar motivāciju, plānošanu. Projektu izmanto skolēni, kuri iepriekš ir izglītojušies mazākumtautību skolās.

 

Gan skolēni, gan viņu vecāki ļoti augstu novērtē PuMPuRa dotās iespējas. Pieredze rāda, ka daudziem, kuriem bija nopietnas mācību problēmas,  ir veiksmīgi izdevies sekmīgi pabeigt mācību gadu un turpināt izglītošanos.

 

Liels paldies jāsaka PuMPuRa skolotājai Airai MAZUREI, kura jau no 2017.gada uzticīgi projektam strādā ar skolēniem. Šogad skolotāja saņēma Liepājas pašvaldības pateicības rakstu par veiksmīgi ieguldīto darbu projektā.

 

Skolotāja jau otro gadu ir pensijā un strādā tikai, sniedzot individuālās konsultācijas matemātikā. Milzīgā darba pieredze un īpašā attieksme pret skolēniem un mācību priekšmetu spēj motivēt bērnus ticēt savām spējām.

 

Skolotājas ieinteresētība savos skolēnos nostiprina piederību mūsu skolai, pārliecību, ka tikai ar nenogurstošu darbu ir iespēja dzīvē sasniegt mērķus. 

 

Skolotāja saka: “ Neskatoties ne uz ko, man ir gandarījums darboties ar jauniešiem. Mūsu sadarbība turpinās arī ārpus PuMPuRa. Bērni zvana un interesējas, kad sāksim strādāt, stāsta, kā jūtas, kas jauns skolā. Esmu ļoti gandarīta turpināt darbu arī šajā mācību gadā.”