2016./17.mācību gada piedāvājums

Datums: 2018.gada 15.oktobris

Mērķis -  apzināties un atklāt savu pedagoģisko meistarību mācību stundā par brīvi izvēlētu tēmu.

Sarunas fokuss pēc vērotajām stundām - mācīšanas, mācīšanās, vērtēšanas izaicinājumi 40 minūtēs.

 

Atklātās stundas

 

 • Atklātā matemātikas stunda 7.kl. Riņķa līnija matemātikā un mandalās (Evija Miķelsone)

Atkārtosim, kādi ir riņķa līnijas raksturlielumi, kā vairākas riņķa līnijas var savstarpēji novietoties. Noskaidrosim, kā šīs zināšanas var izmantot, lai uzzīmētu mandalu "DZĪVĪBAS ZIEDS". Uzzīmēsim to!

 

 • Atklātā literatūras, mājturības un tehnoloģiju stunda Mūsdienu jauniešu ēšanas problēmas (Vintra Braša, Agita Bargā)

Tiks runāts par B. Blobelas darbu "Mana skaistā māsa", lai nonāktu līdz mūsdienu jauniešu ēšanas problēmām un tām meklētu risinājumu.

 

 • Atklātā ģeogrāfijas stunda Derīgie izrakteņi Latvijā (Līga Tetere)

Stunda plānota kā ievads tēmā par derīgajiem izrakteņiem Latvijā. Skolēni, darbojoties ar teorētisku materiālu un arī praktiski, nonāks pie secinājuma par derīgo izrakteņu izplatību, bagātībām Latvijas teritorijā

 

 • Atklātā klases stunda Vērtības attiecībās (Baiba Mackiala)

Skolēni veidos attiecību kūku, analizēs vērtības savstarpējās attiecībās un spriedīs, kāds ir nepieciešamais ieguldījums attiecībās.

 

 • Atklātā angļu valoda stunda Word formation and Parts of Speech/Vārddarināšana un vārdšķiras (Natālija Naumočkina)

Skolēni nostiprinās zināšanas par vārdšķirām,vārddarināšanas principiem, darbosies grupās, izmantojot "Domino" spēli.

 

 • Atklātā krievu valodas stunda Хлеб - всему голова  (Gaļina Šestakova)

Leksikas mācīšanas metodika krievu valodas kā svešvalodas stundās (mетодика преподавания лексики на уроках русского языка).

 

 • Atklātā bioloģijas stunda DNS "Pirkstu nospiedumi" (Lilita Lepse)

Stundā tiks nostiprināta viela par vienu no biotehnoloģijas "paņēmieniem", izmantojot modelēšanu, problēmsituāciju risināšanu, strādājot pāros vai grupā.

 

 • Atklātā vācu valodas stunda Apģērbs (Ināra Vilgerte)

Leksiski gramatiski vingrinājumi vielas apguvei, strādājot individuāli un pa pāriem.

 

 • Atklātā bioloģijas stunda Augļu klasifikācija (Aiga Jaunskalže)

Praktiskais darbs ar augļiem. Skolēni veidos augļu klasifikāciju pēc dažādām pazīmēm.

 

 • Atklātā vizuālās mākslas stunda Iniciālis un ilustrācija literāram darbam (Liene Eltermane)

Stundā tiks veidota kompozīcija greznam iniciālim ar ilustratīviem elementiem Kārļa Skalbes pasakai "Kaķīša dzirnavas".

 

 • Atklātā matemātikas stunda Virknes (Sandra Šulme)

Stundā tiks nostiprināta viela par virknēm, izmantojot pašizziņu un sadarbības prasmes, strādājot grupā.

 

 • Atklātā klases stunda Sadarbības veidošana klasē (Indra Jurika)

No idejas līdz rezultātam - kā strādāt ar klasi, lai sasniegtu kopīgu mērķi?

 

 • Atklātā angļu valodas stunda  Runāšanas prasmju pilnveide (Dagnija Deimante)

Skolēni gatavosies  angļu valodas eksāmena runāšanas daļai, izmantojot pāru un grupu darba formas.

 

 • Atklātā vēstures stunda Genocīds 20.gs. (Ineta Drēže)

Skolēni identificēs genocīda gadījumus pagātnē un mūsdienās, izpratīs cēloņus un sekas, strādājot grupās.