Uzņemšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.591

“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās,

speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās

un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11.punktu,

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas nolikuma 4.3.punktu

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas “Uzņemšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie (turpmāk – skolēni) Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija).

2. Skolēnu uzņem ģimnāzijā noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu, ievērojot

2.1.  šajos noteikumos un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” noteikto;

2.2.  skolēnu skaitu klasē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

 

II. UZŅEMŠANA 7. – 9. KLASĒ

 

3. Ģimnāzijas 7.klasē skolēns tiek uzņemts, ja 6.klases liecībā visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) skolēns saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par 5 ballēm.

4. Ģimnāzijas 8. un 9. klasē uz vakantajām vietām uzņem skolēnus, kuriem

4.1.  iepriekšējās klases liecībā visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) gada vērtējums nav zemāks par 5 ballēm;

4.2.  liecībā vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstā, ja skolēns maina izglītības iestādi mācību gada laikā, vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 5 ballēm.

 

 

III. UZŅEMŠANA 10. KLASĒ

 

5. Ģimnāzijas 10.klasē skolēns tiek uzņemts konkursa kārtībā, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību

5.1.   visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par 5 ballēm;

5.2.   latviešu valodā, matemātikā, pirmajā svešvalodā, vēsturē – vērtējums sekmēs katrā no mācību priekšmetiem nav zemāks par 6 ballēm;

5.3.   fizikā, ķīmijā, bioloģijā – vērtējums sekmēs nav zemāks par 6 ballēm, ja skolēns vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei izvēlas fizikas, ķīmijas, bioloģijas padziļinātos kursus.

6. Ģimnāzijas 10.klasē skolēni tiek uzņemti rezultātu secībā, ņemot vērā šo noteikumu 5.2. un 5.3. punktos minēto vērtējumu summu.

7. Uzņemšanas rezultātus fiksē protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir ģimnāzijas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā un 10.klašu audzinātāji.

 

IV. UZŅEMŠANA 11., 12. KLASĒ

 

10. Ģimnāzijas 11. un 12. klasē uz vakantajām vietām uzņem skolēnus, kuriem

10.1.  iepriekšējās klases liecībā visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) gada vērtējums nav zemāks par 6 ballēm;

10.2.  liecībā vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstā, ja skolēns maina izglītības iestādi mācību gada laikā, vidējais vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 6 ballēm. 

 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

 

11. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.