Uzņemšana

Uzņemto skolēnu 7. un 10.klasē klašu saraksti  pieejami skolas info stendā

2019./2020. mācību gada sākums 2019.gada 2.septembrī plkst. 10.00

 

Pieteikšanās

 

 

Informācija pa tālruni: 63422511, 63423461

 

Uzņemšanas noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591,
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas nolikuma 4.3.punktu

 

I. Vispārīgie noteikumi

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie (turpmāk – skolēni) Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija).
2. Skolēnu uzņem ģimnāzijā noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu, ievērojot šajos noteikumos un MK noteikumos Nr.591 noteikto.

 

II. Uzņemšana 7. klasē

 

3. Ģimnāzijas 7.klasē skolēns tiek uzņemts, ja visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) skolēns saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm.

4. Ja skolēns kārtojis pēcpārbaudījumus mācību priekšmetos, kuros gada vērtējums bijis zemāks par četrām ballēm, tad, lai iestātos ģimnāzijas 7.klasē, skolēns kārto iestājpārbaudījumu tajos mācību priekšmetos, kuros bijuši pēcpārbaudījumi.

 

III. Uzņemšana 10. klasē

 

5. Ģimnāzijas 10.klasē skolēns tiek uzņemts konkursa kārtībā, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību

5.1. visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm;
5.2. vidējais vērtējums gadā un valsts pārbaudes darbā nav zemāks par piecām ballēm katrā no mācību priekšmetiem - latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā;
5.3. gada atzīmes fizikā, ķīmijā, bioloģijā nav zemākas par piecām ballēm, uzņemot skolēnu fizikas, ķīmijas, bioloģijas izglītības programmu virzienos.

6. Bez konkursa tiek uzņemti

6.1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, kuriem apliecībā par vispārējo pamatizglītību vērtējums nav zemāks par sešām ballēm;
6.2. skolēni, kuri iepriekšējos divos mācību gados ieguvuši godalgotas vietas pilsētas, novada vai republikas olimpiādēs.

7. Uzņemšanas rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir ģimnāzijas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā un viens skolotājs.

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

8. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.