Informācija

1informacija_hover  2programma    5gimnazijas_raksti

  

2018. gada 7.novembrī Liepājas Valsts 1.ģimnāzija rīko trešo konferenci

 

„Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse”

 

Atklāšanas runas:

 

Darba grupu prezentācijas:

 

 

 

Konferences mērķis ir  apspriest jautājumus, kas saistīti ar  laikmeta diktētām aktualitātēm skolā – izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās.

 

Ļoti svarīgi, lai mēs savu attīstības ceļu ietu apzināti un ar skaidru izpratni par to, kādi gribam būt. Tas attiecas gan uz indivīdu, gan arī uz skolu – mācību iestādi. Lai kādas pārmaiņas piedzīvotu izglītības sistēma, vienmēr būs aktuāls jautājums par efektīvu skolu, skolas darba kultūru.

 

Konferencē aicinām Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas un citu skolu skolotājus dalīties ar savu skatījumu par izmaiņām mācību saturā un pieejā mācībās, ģimnāzijas absolventus ar savu skatījumu par kvalitātēm, ko augstākās izglītības iestādes un darba devēji sagaida no pašreizējiem skolēniem, skolēnu vecākus par sadarbību kopēju mērķu īstenošanā un skolēnus ar savu vērtējumu par skolas īstenoto izglītības politiku. 

 

Lai paplašinātu savu redzesloku, meklētu domubiedrus, aicinām piedalīties 4 pieredzes darbnīcās.

  

Pieredzes darbnīcu vadītāji

 

Elizabete_Sirotina 1

Elizabete Sirotina
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotāja

 

Mani vienmēr ir vilinājušas dažādas iespējas. Uzskatu, ka esmu komunikabla un atvērta, man patīk strādāt komandā, ģenerēt dažādas idejas, kā arī meklēt veidus šo ideju realizācijai. Līdz šim savā profesionālajā pilnveidē vienmēr esmu bijusi ceļā, gan sevi izzinot, gan dažādas iespējas meklējot, kā prasmes, kuras esmu apguvusi, iesaistoties ES projektā Dabaszinātnes un matemātika, apmeklējot dažādus kursus, iemācīt saviem audzēkņiem. Mans, ķīmijas skolotājas, mērķis ir meklēt veidu, kā rosināt skolēnu kļūt par pētnieku, pamodināt viņā mazo kāpēcīti ‒ eksperimentētāju, kurš pats cenšas izprast dažādu ķīmisko procesu likumsakarības. Vai tehnoloģiju piedāvātās iespējas būs tās, kas ļaus mums sasniegt savus mērķus? To droši vien rādīs laiks, jo, kā jau minēju iepriekš, mēs esam ceļā…

 

 

Artis_Freimanis

Artis Freimanis
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas un fizikas skolotājs

 

Mācot matemātiku un fiziku, regulāri sekoju līdz jauniem atklājumiem un izgudrojumiem. Straujajā tehnoloģiju laikmetā nenoliedzami IT inovācijas ienāk arī skolā un mācību procesā. Šie jaunie IT rīki –aplikācijas, programmas u.c. – padara mācību stundas interaktīvas, skolēnam vieglāk uztveramas, mācību procesu – laikmetam atbilstošu. Ikdienā strādāju ar Promethean interaktīvo tāfeli, izmantoju dažādas aplikācijas, kas ļauj skolēnam darboties patstāvīgi. Stundas gatavoju, izmantojot Classflow.lv, un šīm stundām skolēni pieslēdzas, izmantojot planšetdatoru. Lai skolēns spētu uztvert mācību priekšmetus pēc iespējas produktīvāk, mums, skolotājiem, jāmainās līdzi laikam, jādomā mūsdienīgi.

 

 

Baiba_Mackiala

Baiba Mackiala
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece

 

Mana, profesionāla skolotāja, darba vīzija ir šāda – skolēnam skola ir kopums, kurā tas veido un attīsta savu personību. Nav svarīgs vai izceļams kāds viens mācību priekšmets, ir būtiski, kādu attieksmi mēs audzinām, lai šo vai citu priekšmetu apgūtu. Tādēļ mācību darbs un audzināšana ir neatraujami saistīti. Arī manis vadītajā vēstures pulciņā, organizētajos ārpusstundu pasākumos, pētnieciskajos darbos galvenā ir attieksme pret procesu. Šādu iemeslu dēļ vadu kursus Pilsoniskuma un patriotiskās audzināšanas būtiskākie aspekti skolā, meistarklases audzināšanā, kā arī esmu aktīva Skola2030 projekta dalībniece, pārstāvot Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju komandas īstenotās idejas pārmaiņu izglītībai.

 

 

Evija_SpuleEvija Spūle
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja

 

Esmu skolotāja, kas šajā amatā nonāca nejauši: pēc augstskolas beigšanas nosolījos skolā nestrādāt, bet 2010.gadā kādiem īpašiem spēkiem labpatikās mani atsaukt atpakaļ uz skolu, lai kā kaķēnu iemestu matemātikas skolotājas ikdienā. Man tas bija liels izaicinājums, kas radīja daudzus citus izaicinājumus dzīvē. Esmu sapratusi: visu laiku jādzīvo pārmaiņās, pretēji tam, ka gribas pastāvību un stabilitāti. Cilvēks piedzimst, lai iemācītos būt laimīgs, neskatoties uz neizbēgamiem sarežģījumiem. Skola ir tā vieta, kur ikviens var mācīties, kā tikt galā ar sarežģījumiem. Esmu pārliecināta, ka mācīties nozīmē smagi strādāt un gūt gandarījumu par izdarīto un ka skolotājs grūtības var sasaistīt ar prieku. Tāpēc arī stundās cenšos skolēniem sauso matemātiku pasniegt ar radošu darbošanos, ko skolēni augstu vērtē.

 

 

Dace_Groduma-Virina1Dace Groduma-Vīriņa
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece

 

Mēs dzīvojam ļoti interesantā laikmetā, kad izglītībā tiek meklēts veids, kā mācību procesu organizēt ārpus mācību priekšmeta stundas rāmjiem. Strapdisciplinārā pieeja paver plašas iespējas dažāda veida sadarbībai skolēnu, skolotāju, skolu, valstu starpā. Esmu ieinteresēta ne tikai pati atvērt acis, ausis un sirdi pasaulei, bet aicinu to darīt arī saviem skolēniem. “Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā” (Z.Mauriņa)

 

 

Ineta_Dreze 1Ineta Drēže
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vēstures skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece

 

Atvērt sava kabineta durvis un izkāpt no sava priekšmeta kurpēm... Izmantot formālo un neformālo izglītību jaunu sadarbības modeļu veidošanai. Debates ir viena no iespējām, kā veidot sadarbību visdažādākajos līmeņos, iesaistot šajā procesā skolēnus, skolotājus, vecākus, dažādas institūcijas. Izaicinājums, kurš māca nebaidīties no jaunā, nezināmā. Kopš 2000.gada esmu biedrības Debašu centrs vadītāja. Šajos gados uzkrāta pieredze gan projektu rakstīšanā, gan vadīšanā. Iepazīti skolēni un skolotāji daudzos Latvijas reģionos, organizējot debašu turnīrus, vadot seminārus un meistarklases.

 

 

Kristine 2Kristīne Roze
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja, direktora vietniece

 

1996.gadā absolvēju Liepājas Pedagoģisko augstskolu, iegūstot latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikāciju, filoloģijas bakalaura un vēlāk arī maģistra grādu, uzsāku skolotājas un klases audzinātājas darbu toreiz – Liepājas 1.vidusskolā. Daudz kas manā pedagoga ikdienā mainījās, kad 2004.gadā sāku pildīt direktora vietnieces pienākumus. Nezinu, kā, bet, manuprāt, skolēni, visbiežāk paši to nenojaušot, zina, kā viņus mācīt, un skolotājam atliek pareizi nolasīt  informāciju, radoši, atbildīgi pielietot to praksē. Liels izaicinājums man ir vadīt skolas Metodisko padomi, kurā tiek apspriesti aktuāli skolas ikdienas, arī attīstības jautājumi. Mēs dzīvojam laikā, kad pareizo atbilžu jēdziens kļuvis relatīvs, tāpēc mani interesē, kā vadīt savu mācīšanos – gan skolēnam, gan pedagogam.

 

 

Sandra_SulmeSandra Šulme
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja, Skola2030 aprobācijas komandas dalībniece

 

Strādājot skolā jau 27 gadus, man ir izveidojies savs mācīšanas stils. Skolēniem stāstu  par formatīvo vērtēšanu kā savas izaugsmes virzītāju matemātikas stundā, plānoju ierosināšanu, apjēgšanu un refleksiju, dažādoju mācību formas un metodes. Bet, iesaistoties Skola2030 projektā, smēlos jaunas atziņas, kā man kopā ar skolēniem vēl citos aspektos domāt par savas lomas maiņu matemātikas stundā un jaunu ieradumu veidošanu viņiem. Jārunā ne tikai par matemātiku kā zinātni, bet jāakcentē dažādas mācīšanās stratēģijas un jāveicina skolēnu atbildība par savu mācīšanos, kas ir mani izaicinājumi šobrīd.

 

 

Piedalās

 

Krista_GrundmaneKrista Grundmane
SIA Liepājas ūdens vides inženiere, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2011.gada absolvente

 

Pēc ģimnāzijas absolvēšanas iestājos Rīgas Tehniskajā universitātē un biju pārliecināta, ka Liepājā uz pastāvīgu dzīvi vairs nekad neatgriezīšos. 2016.gadā ieguvu profesionālo bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju siltuma gāzes un ūdens tehnoloģijā, 2017.gadā arī profesionālo maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās un pa šiem gadiem biju sapratusi, ka Liepāja patiesībā ir vienīgā vieta, kur es vēlos dzīvot. Savas darba gaitas uzsāku studiju laikā Rīgā, apkalpojot lokālu ūdens attīrīšanas iekārtu viesnīcai. 2014.gadā jau nojautu, ka vēlēšos atgriezties dzimtajā pusē, meklēju iespēju vasarā starp mācību semestriem strādāt Liepājā, un SIA Liepājas ūdens man šādu iespēju deva. Tā bija arī mana iespēja pierādīt sevi uzņēmumam, kura darbiniece esmu joprojām. Paralēli tam vairākus gadus esmu nodarbojusies arī ar apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanu, kur gūta pieredze dažādos siltumtehniskos aprēķinos, 3D programmatūru izmantošanā un būvprojektu izstrādē.

 

 

Viesturs_EkuzisViesturs Ekuzis
SIA VINOKO mērnieka palīgs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes students, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2014.gada absolvents

 

Šobrīd esmu gan students Latvijas Lauksaimniecības universitātē, gan darbinieks mērniecības uzņēmumā. Es esmu liels neformālās izglītības atbalstītājs, domājot par nepārtrauktu izaugsmi. Skatoties no jebkura rakursa, ir iespējams redzēt ļoti daudz iespēju un opciju, kā radīt pašam savu izaugsmi. Šo redzējumu dod ne tikai paša iniciatīva būt vadītājam, bet arī uzticība savai komandai. Bez tehnoloģijām es savu dienu nevaru iedomāties, tāpēc ļoti uz tām paļaujos. Nav nekā, ko nevaram iemācīties, ir tikai tas, ko negribam iemācīties.

 

 

Ruta_Hasnere

Rūta Hasnere
SIA Innocent PRO pārdošanas speciāliste, Dailes teātra rekvizitore, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012.gada absolvente

 

Pēc 12.klases ceļš mani aizveda uz Rīgu, kur studēju un absolvēju multimediju komunikāciju Rīgas Stradiņa universitātē. Paralēli studijām sāku darboties Dailes teātrī, pat neapzinoties, ka teātris kļūs par neatņemamu manas ikdienas sastāvdaļu un lielāko mērķi. Tikai tagad saprotu, ka aktīva darbība skolas parlamentā man iemācīja pastāvēt ne tikai par savām idejām, bet arī apzināties, ka komandā ir spēks. Paralēli teātrim strādāju arī par pārdošanas speciālistu kompānijā Innocent Pro, kā arī darbojos dažādos kultūras projektos kā freelance producente. Es domāju, ka šobrīd vēl esmu savas īstās vietas meklējumos, bet zinu, ka ceļš tāpat mani aizvedīs līdz teātra durvīm, kur jūtos tāpat kā stāvot ģimnāzijas lielajā zālē.

 

 

Ieva_Lanka1Ieva Lanka
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas sporta skolotāja, Liepājas Sporta spēļu skolas vieglatlētikas trenere, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studente, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2014.gada absolvente

 

Sports. Tas caurvij visu manu dzīvi, un tā ir joma, kurā es sevi atrodu un pilnveidoju. 2014. gadā, absolvējot Liepājas Valsts 1.ģimnāziju, mans turpmākais ceļš jau pašai bija skaidrs – uzsāku studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, programmā Sporta zinātne. Studējot akadēmijā, strādāju LSPA projektu vadības centrā un iesaistījos dažādos projektos kā brīvprātīgais darbinieks. 2016.gadā 5 mēnešus devos studēt uz Koimbras universitāti Portugālē, Erasmus+ studentu mobilitātes programmas ietvaros. 2017.gadā pieņēmu jaunu izaicinājumu un atgriezos Liepājā, lai strādātu Liepājas Sporta spēļu skolā par direktora vietnieci izglītības jomā. Paralēli visam jau desmito gadu arī pati nodarbojos ar vieglatlētiku, kas ir mana sirdslieta. Tādēļ īpaši nozīmīga man bija iespēja šajā vasarā Eiropas vieglatlētikas čempionāta ietvaros piedalīties Eiropas Jauno vieglatlētikas līderu forumā Berlīnē kā  pārstāvei no Latvijas. 2018.gada septembris man bija īpašs, jo atgriezos Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, lai strādātu par sporta skolotāju. Es esmu atgriezusies. Kā skolotāja par savu galveno mērķi es izvirzu parādīt skolēniem to, ko sportā saredzu es pati – izprast sevi un savas spējas, gūt pārliecību par saviem spēkiem un uzdrīkstēties veidot sevi. 

 

 

Marta_GebeleMarta Gēbele
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studente, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2013.gada absolvente

 

Studijas man bija labākā dzīves mācību stunda. Tās ļāva saprast sevi un cilvēkus sev apkārt, ieraudzīt savu nākotnes perspektīvu. Izejot laukā no savas komforta vides un paskatoties apkārt, esmu sapratusi, cik ļoti svarīga ir sabiedrības izglītošana gan par emocijām un dialoga pamatprincipiem, gan par emocionālo inteliģenci. Tādēļ, rodoties brīvākam laikam, cenšos iesaistīties dažādos projektos, kas ir saistīti ar sabiedrības izglītošanu gan kā aktīvs dalībnieks, gan kā klausītājs, jo jāmācās un jāattīsta sevi ir visu mūžu. Emocionāli inteliģents cilvēks spēj paveikt daudz vairāk, izlietojot daudz mazāk savu resursu.

 

 

Karlis_DzerinsKārlis Džeriņš
Banku augstskolas students, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2017.gada absolvents

 

Ģimnāzijas laikā sapratu, cik dzīvē ir dažādas izdevības un iespējas. Tās pieņemot, es izaicināju sevi darīt kaut ko jaunu, tādā veidā daudz iemācīdamies pats par sevi. Arī tagad, kad esmu Banku augstskolas kursa Uzņēmējdarbības vadīšana students, neierobežoju savas zināšanas tikai ar skolas piedāvāto izglītību, bet papildus lekcijām pilnveidoju savas spējas, piedaloties arī ārpusstudiju projektos un aktivitātēs. Tā kā darbojos kā pašnodarbināta persona, es brīvi varu sevi izmēģināt vairāk nekā vienā darbības jomā, gūstot pieredzi dažādos dzīves aspektos un meklējot to, kas mani visvairāk aizrauj. Šādi darbojoties, es apvienoju gan akadēmiskās, gan praktiskās zināšanas. Pastāvīga sevis izglītošana un pilnveidošana, manuprāt, ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

 

 

Katrina_FeldmaneKatrīna Anna Feldmane
Primus Derling jurista palīgs, Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultātes studente, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2013.gada absolvente

 

Ģimnāzija ceļā likusi stabilus pamatus ar iespējām ieraudzīt savas stiprās un vājās puses. Pēc absolvēšanas mēģināju tos pārbaudīt ar studijām medicīnā, līdz sapratu, ka tas tomēr nav mans ceļš. Izvēlējos lauciņu, ko saukt par savu – jurisprudenci, kur nu jau turpinu studijas maģistra studiju programmā. No medicīnas fakultātes latīņu valodas nodarbībām aizgūtais vivere est militare jeb dzīve ir cīņa motivē jau salīdzinoši agri mēģināt sevi pārbaudīt darbā zvērinātu advokātu birojā Primus Derling, kur katrs darbs dod iespēju ieraudzīt praktisko jautājumu risināšanas problēmas. Tomēr dienas beigās aizvien ir jāsaka, ka darbam ir jābūt radošam un izaicinājumiem bagātam, pat ja tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu vai komerctiesībām. Iedvesmot ir nevis privilēģija, bet mērķis!

 

 

Renars_SpingaRenārs Spinga
Banku augstskolas students, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2018.gada absolvents

 

Ceļš uz izglītību ir būtisks ikviena cilvēka dzīvē. Arī man ir ļoti svarīgi, kā uztveru vietu, kurā mācos un gūstu iemaņas visai dzīvei. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas vide ir īpaša, tāpēc tās veidošana un pētīšana mani aizrāva visus skolas gadus: esmu vairāku Ģimnāzijas rakstu autors, konferenču un plenārsēdes dalībnieks un vadītājs, esmu izstrādājis zinātniski pētniecisko darbu Mūsdienu skolas pozitīvas vides veidošana: skolas atribūtika, kura ietvaros realizējis vīziju par atribūtikas izveidi skolā, taču mana lielākā aizraušanās bija darbība skolēnu parlamentā. Aktīvā darbība skolā man iemācīja daudz prasmju, kuras turpinu attīstīt arī augstskolā. Šobrīd esmu Banku augstskolas bakalaura programmas Uzņēmējdarbības vadīšana 1.kursa students un studentu pašpārvaldes aktīvists.