Motivējošas un apzinātas mācīšanās vides veidošana izglītības iestādē, pilnveidojot sadarbību

Datums: 2019.gada 27.septembris

Mācību modulis: Caurviju prasmes kā būtiska mācību satura sastāvdaļa. Izglītības iestādes darbs caurvijas prasmju mērķtiecīgai pilnveidošanai mācību procesā.

 

Mācību moduļa mērķis: Rosināt pedagogus domāt par to, kā ikdienā sasniegt mācību satura mērķus, veidojot skolēnu pētnieciskās prasmes, aktualizējot caurvijas: pašvadība un pašizziņa, sadarbība un līdzdalība, domāšana un radošums, digitālā pratība.

 

Mācību saturs:

  1. Universālo prasmju apguves nozīmība kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā – individuālā potenciāla novērtēšana, grupu veidošana un sadarbība, problēmas un mērķu izvirzīšana un formulēšana, digitālo ierīču mērķtiecīga lietošana, u.c.
  2. Ilgtspējīgas attieksmes pret pasauli veidošanas nozīme un iespējas mācību procesā, izmantojot Zilās ekonomikas pamatprincipus, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem sasniedzamo rezultātu īstenošanai.
  3. Kvalitatīva mācību procesa realizēšanas instrumenti: SR, SLA, PD, AS.

 

Paredzamais rezultāts:

Aktualizēta pētniecības metodes nozīme prasmju pilnveidē.

Padziļināta izpratne par ikviena skolotāja līdzatbildību un dalību skolēnu prasmju veidošanā.

Pilnveidotas prasmes snieguma līmeņa aprakstu veidošanā un izmantošanā.

 

Mācību norises vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzija

 

Nodarbību apjoms: 6 stundas

 

Nodarbību vadītāji:

Baiba Mackiala, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja, klases audzinātāja

Aiga Jaunskalže, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ķīmijas un bioloģijas skolotāja

 

Nodarbību dalībnieki: vispārizglītojošo skolu pārstāvji (skolotāji, klašu audzinātāji, administrācija)

 

Pieteikšanās

 

Plašāka informācija: rakstot uz e-pastu ludmila.molcanova@inbox.lv vai zvanot 29242736.