Darba vērtēšana

Datums: 2020.gada 19.oktobris

Skolotājs izmanto dažādus formatīvās vērtēšanas paņēmienus, lai iegūtu atgriezenisko saiti - lai saprastu, kā skolēni tiek galā ar uzdoto mācību stundas un/vai visas nedēļas griezumā.

 

Par paveiktu darbu liecinās apzīmējums i (ieskaitīts)/ ni (neieskaitīts).

 

Darba rezultāts mācīšanās procesā var tikt izteikts procentos.

 

Ja iespējams, tiek plānoti paredzētie tēmas noslēguma darbi, kuri vērtējami 10 ballu skalā (tie iespējami gan tiešsaistē, gan saņemot t.s. uzkrājošo vērtējumu, kad pārbaudes darba vērtējums veidojas no individuāli/ grupā paveiktu darbu punktu summas).

 

Ja skolēns nav iesniedzis darbu, e - žurnālā tiek ierakstīts nv.  Šis apzīmējums ir signāls tālākai rīcībai - mācību priekšmeta skolotāja saziņai ar skolēnu, klases audzinātāju vecākiem, administrāciju.