Darba plānošana

Datums: 2020.gada 19.oktobris

Skolēnam e-klases dienasgrāmatā piedāvāts ieteicamais dienas un nedēļas darba plāns.

 

Uzdotajā atrodama šāda informācija:

  • patstāvīgā darba tēma, 

  • informācijas avoti - pievienoti dokumenti, saites uz informācijas avotiem,

  • vērtēšana,

  • ziņas par tiešsaistes nodarbībām (ja plānotas),

  • kā/ kad konsultēties ar skolotāju darba veikšanas procesā.

 

Attālinātās mācīšanās laikā sasniedzamā rezultāta apjoms katrā mācību priekšmetā samazināts par 10–30%. Dažādās mācību jomās un mācību priekšmetos ir atšķirīga mācību satura struktūra, tādēļ atšķiras paņēmieni mācību satura samazināšanai, taču  tiek akcentēta prasmju, tai skaitā vispārīgu mācīšanās prasmju, attīstība. 

 

Attālinātajā mācību procesā darbs norit, gan patstāvīgi darbojoties ar skolotāja sagatavotajiem mācību materiāliem, gan tiešsaistes stundās

 

Tiešsaistes stundas var būt dažādas gan pēc satura, gan apjoma (40 min., kā arī mazāk vai vairāk par 40 min., ja dienā plānotas t.s. blokstundas):

  • klasiska 40 min. mācību stunda,

  • informatīva stunda pirms patstāvīgā vai grupu darba uzsākšanas (var nebūt 40 min.)

  • stunda, kurā tiek sniegta atgriezeniskā saite pēc pārbaudes darba (var nebūt 40 min.),

  • stunda - konsultācija, kurā piedalās interesenti (var nebūt 40 min.),

  • cita tipa stunda, par kuras saturu un formu skolotājs vienojas ar mācāmo klasi.