Pateicība Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem par ieguldījumu skolas akreditācijas procesā 2020

Datums: 2021.gada 30.maijs Autors: Helvijs Valcis, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors

Liepaja3

 

Akreditācija Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā no 1. līdz 5. martam noritēja visai neierasti – attālināto mācību procesā ekspertu komisijas intervijas ar skolas vadību, pašvaldības pārstāvjiem, pedagogiem, skolēniem, vecākiem, kā arī stundu vērošana notika attālināti. Godam noslēdzot akreditācijas nedēļu, ekspertu komisijas ziņojums 28.aprīlī ir iesniegts Izglītības kvalitātes valsts dienestā, un Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir akreditēta uz 6 gadiem līdz 2027.gada 28.aprīlim.

 

Skolas darbības pamatā, protams, ir stundu vadīšana, un ikvienā akreditācijas procesā tam ir pievērsta vislielākā uzmanība. Mūsu skolā mācību stundas vada 56 skolotāji. Esmu lepns un izsaku atzinību 30 kolēģiem, kuri vērošanai pieteica 49 tiešsaistes stundas - ŠEIT.

Attālināti tika vērota 21 stunda 18 skolotājiem:

 • 4 stundas dabaszinātņu jomā – ķīmijā, bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā;
 • 2 stundas matemātikas jomā;
 • 1 stunda tehnoloģiju un 2 stundas kultūras jomās;
 • 10 stundas valodu jomā – 6 angļu valodā, 2 latviešu valodā, 2 krievu valodā;
 • 2 stundas sociālo zinātņu jomā.

 

Par vērotajām stundām saņēmām tikai pozitīvus un ļoti atzinīgus akreditācijas ekspertu vērtējumus. Īpaša atzinība 3 kolēģiem, kuriem tika vērotas 2 stundas – Feliksam Rekovičam, Ingai Holandei un Gunitai Alonderei.

 

Vislielākā atzinība kopumā veiktajam ikdienas darbam metodiskajās komisijās, kas apliecina mūsu organizācijas kultūru, pavisam īsā laikā koleģiāli vienojoties par atklāto stundu pārstāvniecību un dalību skolotāju intervijās akreditācijas procesā, jo tas ir gana atbildīgs un uztraukuma pilns process.

 • Paldies metodisko komisiju vadītājiem – Lilitai Lepsei un Elizabetei Sirotinai, Sandrai Šulmei, Artim Freimanim un Liānai Kravcovai, Līgai Tālbergai, Vintrai Brašai, Dacei Grodumai-Vīriņai, Ludmilai Seredinai, Inetai Drēžei, kuru vadībā metodiskās komisijas pilnībā apliecināja direktora intervijā ar akreditācijas komisiju ietverto tēzi, ka viens no ģimnāzijas darbības modeļa stūrakmeņiem ir vidējais vadības līmenis - MK vadītāji.
 • Paldies direktora vietniecei Kristīnei Rozei par atbalsta materiāla izveidi metodisko komisiju vajadzībām, lai sagatavotos akreditācijas intervijām, kā arī lai veidotu strukturētu pārstāvniecību, plānojot Zoom stundu piedāvājumu un dalību intervijās. Īpaši jāuzsver, ka bez visu kolēģu iesaistes savās metodiskajās komisijās, veidojot attīstības plānu un izvērtējot paveikto, nebūtu iespējams šo mūsu ikdienas darba dokumentu kopīgot ar akreditācijas komisiju tieši tādā veidā, kā mēs paši to lietojam.

 

Akreditācijas procesā kopumā no 60 pedagoģiskajiem darbiniekiem (ieskaitot direktoru, bibliotekāru, psihologu, sociālo pedagogu) aktīvi tika iesaistīti 45 kolēģi, jeb 75% darbinieku, no kuriem 19 iesaistījās vairākās aktivitātēs - gan stundu piedāvājumā, gan intervijās ar pedagogiem, atbalsta personālu, skolas padomi.

 • Paldies kolēģiem, kuri kopā ar saviem MK vadītājiem pārstāvēja mācību jomas skolotāju intervijā ar akreditācijas komisiju - Dacei Grodumai-Vīriņai un Dagnijai Deimantei; Lilitai Lepsei un Elizabetei Sirotinai kopā ar Feliksu Rekoviču, Aigu Jaunskalži un Aivi Tālbergu; Artim Freimanim un Liānai Kravcovai kopā ar Agitu Bargo; Ludmilai Seredinai un Inārai Vilgertei; Sandrai Šulmei un Edgaram Pankratovam; Līgai Tālbergai kopā ar Normundu Dzintaru un Guntu Flaksu; Vintrai Brašai un Sandrai Okuņevai; Inetai Drēžei un Baibai Mackialai.
 • Paldies visiem klašu audzinātājiem, atsaucoties Signes Bergas aicinājumam akreditācijas laikā sniegt operatīvu izvērtējumu vecāku iesaistei skolas dzīvē, kā arī tiem audzinātājiem, kuru klasēs tika vērotas stundas un kuri gan uzmundrināja savas klases, gan arī iedrošināja ievērot tiešsaistes stundu etiķeti. Tas ir apliecinājums, ka arī klašu audzinātāji godam īsteno vidējā vadības līmeņa funkciju, kas raksturo mūsu ģimnāzijas darbības modeli.
 • Interviju dienā ar īpašu vieglumu un nepiespiestību izcēlās saruna ar atbalsta personālu, un tas nevarētu notikt bez mūsu profesionālo kolēģu psiholoģes Loras Priedolas, sociālā pedagoga Daces Liepas, bibliotekāres Lāsmas Spāģes, karjeras pedagoga Agitas Bargās ieguldījuma.
 • Paldies direktora vietniecei Signei Bergai, kura gan sagatavoja Atbalsta komandas sarunu kopā ar kolēģēm, gan arī sniedza atbalstu skolēniem no Kodola un Parlamenta intervijai ar akreditācijas komisiju, par kuras norisi saņēmām atzinīgus vārdus no ekspertiem.
 • Īpašs paldies mūsu jaukajiem vecāku pārstāvjiem Skolas padomē Raivo Špakam, Ingum Palapim, Vitai Kalotei, kā arī skolotāju pārstāvjiem Līgai Tālbergai un Mudītei Puisītei par sniegto iedrošinājumu vecākiem, kuri godam aizstāvēja un pamatoja tieši mūsu skolai raksturīgo sadarbībā ar vecākiem.

 

Milzīgu ieguldījumu akreditācijas sagatavošanā un norisē sniedza vadības komanda. Paldies direktora vietniecēm Signei Bergai, Kristīnei Rozei, Indrai Jurikai, Vinetai Tomsonei par sniegto atbalstu un iedrošinājumu kolēģiem Zoom stundu vadīšanā, dažādu pieeju plānošanā, vēroto stundu izvērtēšanā. Arī par iedrošināšanu spert pirmo soli. Atsevišķā intervijā par e-klases lietošanas aspektiem piedalījās Vineta Tomsone - e-klase ir visnozīmīgākais mūsu ikdienas darba dokumentēšanas rīks, kura precīza lietošana tieši pēdējā pusgada laikā piedzīvojusi nozīmīgu izaugsmi. Paldies, kolēģi, par šī rīka aizvien precīzāku lietošanu, sekojot vienotām prasībām, un, tieši pateicoties mūsu disciplinētībai, Vinetai Tomsonei bija iespēja godam prezentēt e-klases ierakstu atbilstību prasībām. Valsts ģimnāzijas kā reģiona metodiskā centra darbībā nozīmīgs ir direktora vietnieces Ludmilas Molčanovas vērtējums akreditācijas stundu vadīšanas pieredzes apkopojumam, plānojot ģimnāzijas pedagogu izstrādāto profesionālo pilnveides programmu piedāvājumu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā centra vajadzībām.

 

Vadības komandai bija jāpiedzīvo visintensīvākā interviju slodze divu dienu garumā. Izšķiroša nozīme bija papildu intervijai, kuras laikā komisija vēlējās noskaidrot dažus ģimnāzijas darbības aspektus, par kuriem iepriekš nebija gūts viennozīmīgs un skaidrs priekšstats:

 • skolas darba sistēmu sadarbībā ar vecākiem, kā arī skolas padomes darbību pārliecinoši atspoguļoja Signe Berga;
 • darbu ar pedagogu tālākizglītības datu bāzi un kā tiek virzīta kolēģu mācīšanās, izmantojot ārējos resursus, pamatoti izskaidroja Indra Jurika;
 • savstarpējās mācīšanās un pašvērtēšanas sistēmu, pētot un domājot par savām skolotāja kā mācīšanās procesa vadītāja prasmēm, detalizēti un sistēmiski skaidroja Kristīne Roze.

 

Izsmeļoša vadības komandas atbilde komisijai tika sniegta, izskaidrojot ģimnāzijas pedagogu pieredzi un izmantotās stratēģijas, lai personalizētu skolēnu mācīšanos. Paldies direktora vietniecēm par skolas darbā ļoti nozīmīgu aspektu atspoguļošanu, balstoties pārliecinošos pierādījumos par mūsu ikdienas darbu.

 

Atskatoties uz akreditācijas nedēļas piesātinātajām un darbīgajām dienām, varam gūt pārliecību, ka skolas darbību, īstenojot izvirzītos mērķus, iespējams nodrošināt ar precīzu vadības komandas un ikviena iesaistīšanos, kas rezultātā veido vienotu skolas komandu. Aicinu arī turpmāk katram iesaistīties kopīgajos procesos - ar savu domu un līdzdalību, aizvien prasmīgāk un patiesāk vērtējot sevi un savu sniegumu.

 

"Vienīgais, ko mēs pa īstam varam iedot otram, ir mūsu dzīves pieredze." (Juris Rubenis)

Atzinībā un pateicībā,
Helvijs Valcis