Metodiskais centrs: meklējumu un izaugsmes ceļš

Datums: 2021.gada 7.oktobris Autors: Kristīne Roze

Arī 2021./2022. mācību gadā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, ievērojot skolai ar šādu statusu noteiktās prasības, turpina realizēt  pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas.

 

Lai tas būtu iespējams, savlaicīgi (jau iepriekšējā mācību gada noslēgumā), aizvien pilnveidojot skolotāja pašvērtējuma saturu un formu,  cenšamies izzināt savas skolas pedagogu vajadzības, aicinām ikvienu objektīvi izvērtēt savu sniegumu dažādos pedagoga darbības virzienos. Tā mēs spējam  ieraudzīt savus  iekšējos resursus, kā arī noteikt skolas kā mācīšanās organizācijas profesionālās pilnveides virzienus.

 

Esam pārliecinājušies - kas aktuāli mācību saturā, klasvadībā, vērtēšanā, metodikā vai sadarbībā ar vecākiem mums, tas aktuāls arī kolēģiem Liepājā un plašākā reģionā. Tāpat kā citu skolu skolotāji, mēs vispirms esam skolēnu izglītotāji kādā mācību priekšmetā, klašu audzinātāji un tikai pēc tam citu pedagogu izglītotāji, metodisku materiālu autori. Šīs atbildīgās funkcijas īstenošana mums, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem, asociējas ar darba vidē balstītu mācīšanos, turklāt pašvadītu.

 

Kopš 2009.gada, kad ieguvām valsts ģimnāzijas statusu, esam mērķtiecīgi strādājuši, lai, izmantojot savu pedagogu potenciālu, definētu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas kā pedagogu tālākizglītības un reģionālā metodiskā centra funkcijas - par tām var vairāk uzzināt ŠEIT.

 

Šajā mācību gadā plānojam piedāvāt tālākizglītības kursus, sagatavot jaunas metodisku materiālu publikācijas. Skolas mājas lapas resursu sadaļā šobrīd esam publicējuši divu mūsu kolēģu veikumu - Vintras Brašas un Daces Grodumas-Vīriņas metodisko izstrādni “Vienotā solī” (konkursa darbs) par moduļu stundām kā veiksmīgu skolotāju sadarbības piemēru. Novembrī aicināsim interesentus uz pirmajām meistarklasēm attālināti, kā arī uz skolas konferenci “Spekkes lasījumi”- arī attālināti. Pakāpeniski tiks realizēti arī piedāvājumi citos darba virzienos - aicinām sekot aktuālajai informācijai skolas mājas lapā www.lvg.lv.

 

Šobrīd, kad noslēgušās ikgadējās sarunas ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogiem par metodisko darbu, ir radusies pārliecība, ka ikviens skolotājs gatavs sniegt savu ieguldījumu ģimnāzijas metodiskā centra funkciju īstenošanā atbilstoši savam interesēm, kas nekādā gadījumā nav pretrunā ar skolas attīstības vajadzībām.

 

Lai mūsu skolas pedagogu labākā pieredze, ar kuru dalīsimies šajā mācību gadā dažādās formās,  iedvesmo arī citu skolu kolēģus profesionālai izaugsmei!

Uz tikšanos Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā - klātienē un attālināti!