Pašvadīta mācīšanās

Datums: 2018.gada 17.oktobris

Tēmu loks

 

Pašam vadīt savu mācīšanos – tā ir jebkuram cilvēkam nepieciešama dzīves prasme. Un, ja cilvēks to prot, tad noteikti spēs jēgpilni izglītot sevi visu mūžu. Šis process sākas jau cilvēka dzīves pirmajos gados, taču mācībām skolā vajadzētu palīdzēt izprast mācīšanās mehānismus, un būtiska loma tajā ir skolotājam, kuram arī nemitīgi jāmācās un jāaug līdz ar savu skolēnu. Tāda ir mūsu pārliecība. Vēlamies dalīties savos meklējumos un atradumos, kā mācām skolēniem pašiem uzņemties atbildību par savu mācīšanos matemātikas un latviešu valodas, literatūras stundās, kā arī saņemt atgriezenisko saiti no klātesošajiem jomas profesionāļiem, uzklausot viņu pieredzi. Aktualizēsim jautājumu,  kā sadarboties vienas klases skolotājiem, lai veicinātu skolēnu patstāvīgo mācīšanos.

 

Pārrunājamie jautājumi

 

Kā mācīt un mācīties atbildību skolā?
Vai mūsdienu skola gatava realizēt mūžizglītības idejas?
Kāds ir mācīšanās ieradumu maiņas process skolā?
Kā izmantot pašnovērtēšanas iespējas skolēna izaugsmei?