Informācija

Datums: 2021.gada 1.oktobris

1informacija_hover 2programma arnolds 4spekke 5gimnazijas_raksti

 

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas konference “Spekkes lasījumi”

“Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti”

2021 .gada 9.novembris

 

 

Tikai skaidrs mērķis un neatlaidīga cenšanās to sasniegt ir tas, kas izveido cilvēku, kas
izveido nāciju.”
 (Arnolds Spekke)

 

 

 

Konferences mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus ilgtspējīgas attīstības kontekstā

 

Diagramma

 

Ceļā uz 3.konferenci “Spekkes lasījumi” ir vairāki pieturas punkti, un šoreiz plānoti pasākumi arī pēc konferences.

 

JANVĀRIS

Uzaicinājums potenciālajiem “Ģimnāzijas rakstu” autoriem savlaicīgi pārdomāt,  kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti un kāda loma šajā ceļā ir skolai, precīzāk, ģimnāzijai. 8.krājums “Ģimnāzijas raksti” turpina tradīciju atbalsot konferences saturiskos lokus.

 

 

JŪNIJS

Jūnijs.Spekke.Ģimnāzija – krājuma atvēršanas pasākums šoreiz notika attālināti, un to bijām plānojuši 2 daļās.

 

1.daļā direktors Helvijs Valcis interesentus iepazīstināja ar savu redzējumu par skolu kā mācīšanās organizāciju caur skolas vērtību – lepnums, vienotība, atbildība, gods – prizmu,  iespējām pilnvērtīgai attīstībai šeit un tagad. 

2.daļā notika skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” nr.8 atvēršanas svētki un simboliska krājuma nodošana to lasītājiem.

 

 

NOVEMBRIS

ATTĀLINĀTI. Konference “Spekkes lasījumi”

 

Tās galvenā mērķauditorija ir pedagogi, aicināti piedalīties arī visi interesanti, kam aktuāli procesi izglītībā un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas meklējumu un izziņas ceļš starp tradicionālo un moderno.

 

Ko gribam sasniegt?

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā ir mūsdienīga, konkurētspējīga un atbalstoša vide, kurā ikvienam ir iespējas individuālai izaugsmei, kā arī sadarbībai  augstas organizācijas kultūras apstākļos:

  • skolēni ir motivēti strādāt un mācīties, lai sasniegtu pašu izvirzītos mērķus izvēlētajā izglītības programmā, pacietīgi, patstāvīgi, zinātkāri un atbildīgi par pieņemto lēmumu īstenošanu,
  • skolotāji ir savas jomas profesionāļi, toleranti, prot un grib strādāt komandā, atvērti jaunām idejām, ievēro kopīgi pieņemtos lēmumus un optimāli izmanto sadarbībai atvēlēto laiku profesionālai izaugsmei, ieinteresēti īstenot skolas ilgtspējīgas attīstības principus,
  • vecāki atbalsta skolēnu centienus iegūt labu izglītību izvēlētajā skolā un skolas centienus to skolēniem nodrošināt.

 

Šobrīd sabiedrībā aktuāls ir jautājums par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai – izglītība, kas sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/324332-par-izglitibas-attistibas-pamatnostadnem-2021-2027-gadam

 

 

Problēmu, kā nodrošināt šādu izglītību, palīdzēja izprast “Ģimnāzijas rakstu” 8.krājuma 31 autors, kura vērojums, pieredze vai pat pētījums raksta formātā tika atklāts kādā no krājuma tematiskajiem lokiem:

  • Šodienas ģimnāzists
  • Ceļā uz kvalitatīvas izglītības ieguvi ģimnāzijā
  • Nākotnes zīmes šodienas ģimnāzijā
  • Piederība ģimnāzijai – organizācijai, kas mācās

 

Konferencē vēlamies akcentēt faktorus, kas nosaka izglītības kvalitāti, piederības nepieciešamību mācību iestādei, prasmi izvērtēt savu mācīšanās pieredzi, uzticēšanās kultūras izkopšanu.

 

Prezentācijas

 

 

 

 

NOVEMBRIS – DECEMBRIS

Sarunas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu un pedagogu auditorijā par konferencē “Spekkes lasījumi” aktualizēto jautājumu  -  izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

 

 

DECEMBRIS

ATTĀLINĀTI. Konferences “Spekkes lasījumi” izskaņas pasākums

 

 

 

SAISTĪTIE RAKSTI

 

 

VĒSTURE