Aicinām kļūt par raksta autoru Ģimnāzijas rakstu 7.krājumā!

Datums: 2019.gada 16.maijs Autors: Kristīne Roze

Šoreiz krājums tematiski sabalsosies ar 2.konferenci  Spekkes lasījumi, kas notiks 2019.gada 6. novembrī.

Krājuma atvēršanas svētki – 2019.gada 12.jūnijā.

 

Informācija par iepriekšējo konferenci Spekkes lasījumi http://www.lvg.lv/section/top/informacija/313/  

un tās ieskaņas pasākumu Jūnijs. Spekke. Ģimnāzija http://www.lvg.lv/section/top/junijsspekkegimnazija/315/

 

Jebkura cilvēciska būtne, kam nav vienaldzīga sava attīstība, ir mūžīgā kustībā uz jaunu loku savā izaugsmē. Arī skola. Tā nav tikai ēka, iestāde, kurai piešķirta adrese un kuru var atrast kartē,  bet ar īpašu garu apveltīts noteiktas cilvēku grupas, varbūt pat kādas apdzīvotas vietas, dzīves centrs (vismaz uz kādu laiku), kam ir savs sākums, noteikts ceļš cauri tagadnei un skaidra nākotnes vīzija. Skolas garu nosaka tās ļaudis–skolēni, skolotāji un skolas personāls, vecāki, bet par skolas nozīmību visskaidrāko valodu runā absolventu dzīves un atmiņu stāsti. Iemācīja vai neiemācīja? Bija vai nebija vērts? Ar lepnumu teikti vārdi mana skola vai vienkārši konstatēts fakts–jā, mācījos šajā skolā. Tik vienkārši. Simt gadu Latvijas valstij, un simt gadu skolai Ausekļa ielā 9–reālģimnāzijai, valsts vidusskolai, 1.vidusskolai, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai…Kāds ir ilgā mūža noslēpums?

 

Konferences mērķis – apzināt ģimnāzijas pastāvēšanai būtiskus jautājumus vērtībizglītības  kontekstā.

 

Aicinām katru raksta autoru, potenciālos konferences dalībniekus aizdomāties par pirmajos Spekkes lasījumos aktualizētajiem  jautājumiem - kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti un kāda loma šajā ceļā ir skolai, precīzāk, ģimnāzijai.

 

Par rakstu autoriem aicināti būt skolēni, skolotāji, vecāki, absolventi un citi interesenti.

 

Informācija par iepriekšējiem Ģimnāzijas rakstu izdevumiem http://www.lvg.lv/top/ideja/165/

 

Ģimnāzijas rakstu 7.krājuma autorus aicinām padomāt par iespēju paust savu viedokli raksta formā kādā no 5 satura lokiem.

 

1. Piederības izjūta savai skolai: fenomena izzināšana

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Klases un klases audzinātāja loma

Skolas vides nozīme

Iesaistīšanās kādas grupas darbībā (piem., līdzpārvalde, koris, sporta komanda)

Te mācījās mani… (piem., vecāki)

 

2. Tagadnes izaicinājumi ģimnāzijai 

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Noturīgi un augsti mācību sasniegumi

Lietpratības ideju iedzīvināšana skolas pieredzē

Mācību un ārpusstundu darba līdzsvarošana

Vai atļaut katram mācīties no savām kļūdām

 

3. Ar skatu ģimnāzijas nākotnē

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Skolas vēstures mācībstundas

Kā mazināt plaisu starp skolas ikdienas un reālo dzīvi

Skolotāju un skolēnu mijiedarbība kopīgu mērķu sasniegšanā

Vecāku, absolventu līdzdalība skolas dzīves procesos

 

4. Ģimnāzijas vērtību sardzē

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Lepojos (lepojamies) ar…

Man (mums) ir bijis gods …

Vienotības spēks

Atbildības uzņemšanās vajadzība

 

5. Atceries…

Dažas idejas ierosmei, par ko izteikties rakstā

Skolotāji, kuru personības iedvesmoja

Mana skolas ģimene – klase

Dzīves gūtās mācības skolas solā

Skolasbiedri, kuru pieredze motivēja izaugsmei

 

Informācija par raksta noformēšanu

Ziņas par raksta autoru

vārds, uzvārds, nodarbošanās; nepieciešama arī fotogrāfija

ja esat šīs skolas absolvents, lūdzam noradīt skolas beigšanas gadu

Raksta nosaukums (tēmas precizējums)

Tekstu var papildināt attēli (zīmējumi, fotogrāfijas). Attēli e-pasta sūtījumā jāpievieno atsevišķi.

Noformējums

Rakstot atkāpe no kreisās malas – 3 cm, no labās – 1 cm, no augšas un apakšas – 2 cm

Burti – Times New Roman, 12. izmērs

Intervāls 1,5

Raksta apjoms

2 – 3 A4 lappuses

 

Ja vēlaties būt raksta autors, lūdzu to darīt zināmu līdz 18.februārim, piesakoties Kristīnei Rozei.

Rakstus varēs iesūtīt kristine.roze@liepaja.edu.lv vai e-klasē līdz 2019.gada 18.aprīlim.