Specializēto kursu anotācijas

Datums: 2022.gada 22.februāris

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā skolēniem ir iespēja apgūt specializētos kursus atbilstoši savām interesēm, lai sagatavotos studijām augstskolā. Ja anotācijā nav norādīta klase, kurā tiek apgūts specializētais kurss, tad to iespējams izvēlēties 11. vai 12. klasē. Kursa apjomā ir norādīts stundu skaits nedēļā vienā mācību gadā.

 

 

VALODAS

Trešā svešvaloda
Skolotāji: Inga Bliska (franču val.), Ludmila Seredina (krievu val.), Ināra Vilgerte (vācu val.)
Kursa apjoms: 10. klasē 2 stundas nedēļā, 11. un 12. klasē 3 stundas nedēļā
Kurss paredzēts skolēniem bez priekšzināšanām.

Mērķis: apgūt svešvalodu vispārīgajā līmenī, sasniedzot B1 līmeni, lai spētu uztvert informāciju un saprast skaidru runu un rakstu valodu multimodālos tekstos, kā arī spētu lietot to atbilstoši saviem saziņas mērķiem personiskā un publiskā vidē. Rast valodas un kultūras kopsakarības un atšķirības.

 

Tematu loks:

 • Es un vide ap mani (ģimene, māja, draugi, intereses, skola, pilsēta, valsts).
 • Apstākļi (stereotipi, emocijas, paradumi).

 

 

Ievads latīņu valodā ar ievirzi medicīnas terminoloģijā
Skolotājs: Dagnija Deimante
Kursa apjoms: vienu semestri 2 stundas nedēļā
Mērķis: nodrošināt iespēju skolēniem apgūt latīņu valodu tādā līmenī, kas ļautu iegūtās zināšanas izmantot

 • moderno valodu apgūšanas un pilnveides procesā,
 • medicīniskās terminoloģijas apgūšanā.

 

Uzdevumi:

 • apzināt latīņu valodas nozīmi Eiropas kultūrtelpā,
 • attīstīt spēju saskatīt valodu savstarpējās saiknes,
 • apgūt medicīniskos terminus.

 

Skolēni pratīs:

 • lasīt un rakstīt apgūtā kursa ietvaros,
 • veidot jaunus vārdus,
 • tulkot no latīņu valodas uz latviešu valodu.

 

Skolēni strādās individuāli un grupās, veicot lasīšanas, rakstīšanas, prezentēšanas uzdevumus.

 

 

Ievads medicīnas terminoloģijā angļu valodā
Skolotājs: Dagnija Deimante
Kursa apjoms: vienu semestri 2 stundas nedēļā
Mērķis: nodrošināt iespēju skolēniem apgūt medicīnisko terminoloģiju tādā līmenī, kas ļautu sekmīgi uzsākt medicīnas studijas.

 

Iegūtās zināšanas palīdzēs

 • iepazīties ar zinātnisko literatūru angļu valodā turpmākajās medicīnas studijās un profesionālajā izaugsmē,
 • sazināties ar medicīnas studentiem no citām valstīm,
 • veidot profesionālu dialogu ar pacientiem.

 

Kursa laikā skolēni

 • apgūs pamatterminus,
 • lasīs medicīniskus tekstus,
 • risinās problēmsituācijas.

 

Skolēni strādās individuāli un grupās, veicot lasīšanas, rakstīšanas, prezentēšanas uzdevumus.

 

 

Radošā rakstīšana
Skolotāji: Normunds Dzintars, Gustavs Zālītis
Kursa apjoms: 2 stundas nedēļā

Kursa mērķis ir attīstīt radošās rakstīšanas prasmes, sniedzot vispusīgu pārskatu par radošās rakstīšanas žanriem, stratēģijām un resursiem. Radošās rakstīšanas prasmes ir nozīmīgs būtisks priekšnosacījums satura pārvaldīšanā un radīšanā, informācijas apstrādē un atveidē, tīmekļa vietnes veidošanā un pārvaldīšanā. Attīstīsim dažādu stilu tekstu radīšanas prasmes, kas var noderēt ikvienā profesijā gan humanitāro, gan eksakto zinātņu sfērā.

 

 

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ JOMA

Uzņēmējdarbības pamati
Skolotājs: Nadežda Jurčenko
Kursa apjoms: 4 stundas nedēļā vai 11. un 12. klasē 2 stundas nedēļā
Mērķis: apgūt pamatzināšanas un pamatprasmes uzņēmējdarbībā, organizāciju un komandas vadībā. Skolēni apgūst pamatus šādās tēmās: grāmatvedība, ievads tiesībās, komercdarbība, lietišķā etiķete, lietvedība, tirgzinības, vadībzinības, finanšu vadība. Kurss palīdz ģenerēt, izvērtēt un realizēt savu biznesa ideju. Kursa ietvaros skolēni veido biznesa plānu un dibina skolēnu mācību uzņēmumu, kur pielieto visas iegūtās zināšanas praksē. Tas ir labs pamats uzņēmuma dibināšanai arī pēc skolas absolvēšanas.

 

 

Politikas un tiesību pamati
Skolotājs: Ārijs Orlovskis
Kursa apjoms: 2 stundas nedēļā

Mērķi:

 • sniegt ieskatu un izpratni par politiku kā sabiedrības praksi un zinātni,
 • sniegt ieskatu un izpratni par tiesiskuma lomu valsts un indivīdu savstarpējās attiecībās.

 

Uzdevumi:

 • veidot izpratni par politikas procesiem sabiedrībā,
 • veidot izpratni par pasaules procesu norisēm, problēmām un to savstarpējo saistību,
 • attīstīt analītiski vērtējošo darbību, saskatīt likumsakarības politikas un tiesību jomā.

 

Pamattēmas:

 • Politikas būtība
 • Politikas process
 • Valsts teorija un prakse
 • Politika un tiesības
 • Starptautiskā politika

 

Kursa apguve notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās.

 

 

Debates (latviešu un angļu valodā)
Skolotāji: Dace Groduma – Vīriņa, Ineta Drēže, Dagnija Deimante
Kursa apjoms: 1 stunda nedēļā vai vienu semestri 2 stundas nedēļā
Kritiskā domāšana, loģika, pētniecība, medijpratība, argumentācija un publiskā runa – šīs ir ikdienā svarīgas un nepieciešamas prasmes, kuras nereti tiek dēvētas par nākotnē pieprasītākajām prasmēm un kuras tiek apgūtas, iesaistoties debatēs.

 

Kursa laikā skolēni pilnveidos diskusiju un publiskās uzstāšanās prasmes latviešu un angļu valodā, attīstīs prasmes darbā ar daudzveidīgiem informācijas avotiem, veidojot argumentētu viedokli runas un rakstu formā, gūs pieredzi, uzstājoties gan individuāli, gan grupās

 

 

KULTŪRAS IZPRATNE UN PAŠIZPAUSME MĀKSLĀ

Publiskā uzstāšanās
Skolotājs: Sandra Okuņeva
Kursa apjoms: 2 stundas nedēļā
Kursa ietvaros skolēni papildinās zināšanas par labu publisko uzstāšanos, iepazīstot un analizējot izcilu oratoru runas dažādās situācijās, pilnveidos savas publiskās runas prasmes praktiskā darbībā dažādu vingrinājumu un uzdevumu formā, lai spētu lietot skaidru, izteiksmīgu un pārliecinošu runu, atbilstošus valodas līdzekļus un mērķtiecīgus žestus, orientēties telpā un pārvaldīt savu ķermeni atbilstoši uzstāšanās mērķiem efektīvas publiskas uzstāšanās nodrošināšanai un sadarbībai ar auditoriju.

 

 

Kolektīvā muzicēšana
Skolotājs: Marta Rozentāle
Kursa apjoms: 11. un 12. klasē kopā 5 stundas nedēļā
Skolēni padziļināti apgūs un pilnveidos individuālās muzicēšanas prasmes ansambļa muzicēšanā, attīstot spējas dziedāšanā un instrumentu spēlē, gūstot radošās darbības pieredzi, attīstot radošumu improvizācijā. Tiks iegūta skatuviskās uzstāšanās un mākslinieciskā procesa tapšanas pieredze, izveidojot muzikālu jaunrades darbu (piemēram, uzvedumu, mūziklu vai jaunu skaņdarbu).

 

Praktiskie uzdevumi:

 • Veidot muzikālās dzirdes iemaņas (attīstīt metroritma iemaņas, melodisko un harmonisko dzirdi.
 • Apgūt nošu raksta lasīšanas iemaņas no lapas, veidot priekštatu par mūzikas žanru un stilu
 • Iepazīstināt ar mūzikas izteiksmes līdzekļiem.
 • Attīstīt mūzikas instrumentu spēli un saspēli. 

 

Teorētiskie uzdevumi:

 • Iemācīties veikt skaņdarbu analīzi un raksturot vēsturisko periodu.
 • Salīdzināt un vērtēt dažādu izpildītājmākslinieku mūzikas interpretācijas, raksturojot izpildījuma atbilstību konkrētiem mūzikas stiliem un virzieniem.
 • Analizēt eksperimentus ar ārpusmuzikālo elementu (trokšņu, neakustisku elementu, klusuma) izmantošanu laikmetīgajā mūzikā.

 

 

Vizuāli plastiskā māksla
Skolotājs: Gustavs Zālītis
Kursa apjoms: 4 stundas nedēļā vai 11. un 12. klasē 2 stundas nedēļā
Mākslas stila studijas saistībā ar drāmu, lugu, teātra izrādi.

 • Senā Ēģipte, Antīkā Grieķija/Roma, Viduslaiku māksla/Romānika, Gotika, Renesanse, Baroks, Jūgends, Art deco, Bauhauss, laikmetīgā māksla, Baltu zīmes.
 • Izpētīt kādu no mākslas stiliem, atkarībā no literārā darba, lugas, caur ko (kādam nolūkam) tiek pētīts seno kultūru mantojums, mākslas stili.
 • Veidot attēlu kolekciju no interneta resursiem, kas veido izziņas materiālu un kalpo par iedvesmas avotu savu radošo darbu veikšanai.

 

Scenogrāfija. Skatuves gleznojums.

 • Tiek izstrādātas vairākas skices, uzmetumi skatuves gleznojumiem. Gleznojumi A3, A2 formātā.
 • Teātra apmeklējums, iepazīšanās ar skatuvi, darbības principiem, izmēriem, apgaismojumu, būtību. Teātra kostīmu apskate, iepazīšanās ar butafora un rekvizitora amatu, darbnīcām.
 • Pēc iepazīšanās ar literāro darbu tiek veidotas skices, uzmetumi un izstrādātas kompozīcijas skatuves gleznojumiem (2-3) un maketam, izrādes kostīmiem (3), varētu tikt izgatavota kāda priekšmeta butaforija, izrādes plakāts, maketēts maza formāta grafiskā dizaina darbs – izrādes programma vai buklets. Literāram materiālam tiek izmantotas tradicionālas lugas (Blaumanis, Šekspīrs u.tml.) vai laikmetīgās lugas.
 • Īpašu uzmanība pievērsta simbolikai un semiotikai tekstos un vizuālajā atspoguļojumā (attīstīta metaforiska domāšana).

 

 

DABAS UN VESELĪBAS ZINĀTNES

Bioķīmija
Skolotāji: Alena Eldmane, Harijs Sirotins
Kursa apjoms: 1 stunda nedēļā vai vienu semestri 2 stundas nedēļā
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par cilvēka organisma ķīmisko uzbūvi, tajā notiekošajiem vielmaiņas procesiem un to regulācijas iespējām. Skolēni gūs izpratni par organismu veidojošo vielu molekulu uzbūvi un nozīmi, mācēs izskaidrot organismā notiekošos procesus:

 • kā notiek glikozes rezervju veidošanās un enerģijas iegūšana no tās,
 • kā no organismā veidojas un tiek izmantoti tauki,
 • kā organismā nonāk aminoskābes, kādi ir to izmantošanas ceļi u.c.

Kursa apguve notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās.

 

 

Psiholoģija
Skolotājs: Iveta Dugaņeca
Kursa apjoms: 2 stundas nedēļā
Šī kursa ietvaros skolēni uzzinās, kas ir psiholoģijas zinātne un kā tā saistīta ar mūsu ikdienas dzīves norisēm; kā funkcionē cilvēka uztvere, uzmanība, atmiņa un domāšana; cik lielā mērā emocijas, jūtas un vajadzības ietekmē mūsu rīcību; kādi bioloģiskie un vides faktori nosaka personības izaugsmi un attīstību; vai mūsu dzīvi ietekmē neapzināti psihiskie procesi, temperaments un bērnības pieredze; kā attīstās cilvēka kognitīvās, emocionālās un sociālās prasmes visas dzīves garumā; kā sekmīgi veidot attiecības un risināt konfliktus; kāda nozīme mūsu ikdienas dzīvē ir plašsaziņas līdzekļiem un kultūras vērtībām.

 

 

TEHNOLOĢIJAS

Digitālais dizains
Skolotājs: Kristīne Gundarina
Kursa apjoms: 4 stundas nedēļā vai 11. un 12. klasē 2 stundas nedēļā
Šī kursa ietvaros būs iespēja apgūt nepieciešamās tehniskās zināšanas darbā ar grafiskās apstrādes sistēmām multimediālu darbu izstrādē. Tiks gūts priekšstats par mūsdienu mediju, audiovizuālās mākslas un dizaina norisēm. Iegūtās zināšanas tiks pielietotas savu multimodālu projektu izstrādē. Projektu izstrādes tēmas var tikt sasaistītas ar citiem mācību priekšmetiem. Apguves priekšnosacījumi: ir apgūtas pamata prasmes projektu darbu ideju ģenerēšanā, izstrādē, IT tehnoloģiju lietošanā, iemaņas, kas tiek apgūtas dizains un tehnoloģijas, vizuālās mākslas, datorikas mācību priekšmetos darbu plānošanā un izstrādē vispārīgajā apguves līmenī.

 

 

Robotika
Skolotājs: Dzintars Tomsons
Kursa apjoms: 4 stundas nedēļā vai 11. un 12. klasē 2 stundas nedēļā
Skolēni iegūs praktisku pieredzi ierīces/robotu risinājumu izstrādē. Kurss attīstīs skolēnu inženiertehnisko domāšanu, izpratni un praktiskās iemaņas mehānikā, elektronikā, mehatronikā un darbā ar programmvadāmām iekārtām.