Metodiskā padome

Kopš 2012.gada janvāra Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā darbojas Metodiskā padome (MP).

Tās kodolu veido deviņu Metodisko komisiju (MK) vadītāji, darba jautājumu apspriešanā piedalās direktors, vietnieki, ja nepieciešams, tiek pieaicināti dažādu jomu speciālisti.

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKAJĀ PADOMĒ 2021./22 m.g. darbojas kolēģi:

Helvijs Valcis, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors

Kristīne Roze, direktora vietniece, Metodiskās padomes vadītāja

Līga Tālberga, Latviešu valodas MK vadītāja

Vintra Braša, Kultūras un pašizpausmes mākslu MK vadītāja

Dace Groduma - Vīriņa, Angļu valodas MK vadītāja

Ludmila Seredina, Otro svešvalodu MK vadītāja

Ineta Drēže, Sociālo zinātņu MK vadītāja

Artis Freimanis, Tehnoloģiju MK vadītājs

Liāna Kravcova, Tehnoloģiju MK vadītāja

Sandra Šulme, Matemātikas MK vadītāja

Lilita Lepse, Dabaszinātņu MK vadītāja

Elizabete Sirotina, Dabaszinātņu MK vadītāja

Signe Berga, Klašu audz. MK vadītāja, direktora vietniece

Indra Jurika, direktora vietniece

Ludmila Molčanova, direktora vietniece

 

 

 

Metodiskā komisija (MK) - Metodiskā padome (MP)

 

MK

Metodiskās komisijas darba mērķis ir veicināt pedagogu meistarības un radošās pieredzes pilnveidošanu, attīstot darbošanos 5 virzienos:

  • Mācību saturs. MK nodrošina padziļinātu mācību priekšmetu standartu, programmu un citu normatīvo dokumentu studēšanu, ieviešanu praksē un normatīvajos dokumentos noteiktā satura realizēšanu kvalitatīvā mācību procesā

  • Vērtēšana. MK aktualizē skolas Vērtēšanas nolikumā izvirzītās prasības. Izzina pedagogu un skolēnu darbības rezultātus: analizē valsts pārbaudes darbu rezultātus, izvērtē stiprās un vājās puses, nosaka cēloņsakarības, izsaka priekšlikumus un plāno konkrētus pasākumus sasniegumu uzlabošanai

  • Metodika. MK izzina, analizē un sistēmiski apkopo pedagogu metodiskā darba pieredzi

  • Plānošana. MK piedalās skolai svarīgu jautājumu apspriešanā, lēmumu un normatīvo dokumentu izstrādāšanā un pieņemšanā, kā arī uzņemas atbildību par to realizēšanu

  • Sadarbība ar vecākiem. MK atbilstoši savam darba plānam organizē saturiski daudzveidīgus pasākumus ar vecāku piedalīšanos

MK vadītāji piedalās Metodiskās padomes darbā – gan sanāksmju materiālu sagatavošanā, gan pārstāvot MK viedokli  sanāksmēs.

 

MP

Metodiskajā padomē tiek apspriesti un risināti  dažādi skolas dzīves jautājumi, kurus tiesīgs aktualizēt ikviens Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājs.

Metodiskajā padomē, apkopojot MK priekšlikumus, tiek akceptēti skolas normatīvie dokumenti.

Metodiskā padome līdzdarbojas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas Metodiskā centra darbības virzienu noteikšanā, piedāvājuma saturiskā  pilnveidē un  pasākumu  organizēšanā, izmantojot MK potenciālu.

 

MK nolikums

 

 

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS DARBĪBAS MODELIS

 

2021-02-24 19_23_56-LV1G_darbibas modelis.docx [Read-Only] - Word

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas organizācijas kultūra, īstenojot izvirzītos mērķus, balstās uz šādiem cikliskiem procesiem:

  • Skolas attīstības plānošana un ikdienas dzīves jautājumu aktualizēšana notiek, MK vadītājiem un audzinātājiem (t.s. vidējā līmeņa vadītājiem) veidojot sadarbības sistēmas  dažāda līmeņa skolotāju grupās un nodrošinot atgriezenisko saiti Metodiskās padomes sanāksmēs

  • Metodiskajā padomē, balstoties uz konsensusa principu*, tiek pieņemti kopīgie lēmumi un izvirzīti īstermiņa un ilgtermiņa skolas mērķi

  • Skolas mērķi tiek īstenoti, balstoties uz pieņemtajiem lēmumiem un sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm

*Konsensusa princips — visu ieinteresēto pušu uzklausīšana un kopēja lēmuma pieņemšana

 

 

 

  • MP sanāksmju laiki 2021./22.m.g.

1.semestris

28.septembris

26.oktobris

 

2.semestris

25.janvāris

22.februāris

29.marts

26.aprīlis

24.maijs

 

 

 

Informācija par MP darbu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas mācību gada noslēguma izdevumos