Izaicinājumi sadarbībā

Tēmu loks

Darba grupā tiks piedāvāta pieredze par to, kā Rīgas Juglas vidusskolā ir izveidota sistēma, kurā

  • pedagogi vada atklātās stundas par skolas vērtībām;
  • darba izvērtējums un nākamā gada metodiskā tēma veidojas no pedagogu savstarpējo sarunu atziņām mācību gada beigās;
  • vecāki radoši un līdzatbildīgi iesaistās skolas dzīves veidošanā;
  • tiek dota zaļā gaisma pedagogu iniciatīvai, radošumam un līdzatbildībai.

 

Pārrunājamie jautājumi

Kāpēc un kādā veidā ir svarīgi runāt par vērtībām mācību stundā?
Kāpēc un kādā veidā pedagogiem ir svarīgi veidot profesionālas sarunas ar saviem kolēģiem?
Kāpēc ir svarīgi domāt par cita veida sadarbību ar vecākiem?
Kāpēc ir svarīgi dot brīvību pedagogiem viņu ikdienas darbā?

 

Pamatojums

Izglītības satura debatēs aizvien svarīgāku vietu ieņem vērtības kā nozīmīgs sasniedzamais rezultāts blakus tradicionālākiem kognitīvajiem mērķiem. Dažādu valstu mācību satura dokumentos vērtības traktētas dažādi, piemēram, kā viens no sasniedzamo rezultātu aspektiem vai kā konceptuālais ietvars, kas caurvij visu mācību saturu. Piemēram, jaunajos Somijas izglītības satura dokumentos uzsvērts, cik svarīgi skaidri noformulēt vērtības, kas kalpo par pamatu gan mācību saturam, gan skolas izglītības misijai kopumā, un tās ir šādas: katra bērna unikalitāte un ikviena tiesības uz kvalitatīvu izglītību, nepieciešamība piekopt ilgtspējīgu dzīvesveidu, humānisms, kultūra un civilizācija, vienlīdzība un demokrātija, kultūrdaudzveidība kā bagātība.

Vienlaikus McKinsey&Company 2007.gadā veiktā pētījuma svarīgākajam secinājumam, ka izglītība var būt tikai tik kvalitatīva, cik labs ir katrs individuālais skolotājs, ir pierādījumi, ka skolas organizācijas kultūrai ir liela ietekme uz izglītības kvalitāti. Skolā, kur ir augsts sociālais kapitāls, notiek regulāras profesionālas sarunas skolotāju starpā par skolēniem un ir augsts savstarpējās uzticēšanās līmenis. Šodienas jaunos mācību mērķus skolotāji var sasniegt vienīgi, sadarbojoties komandā kopā ar kolēģiem, aktīvi darbojoties profesionālajās kopienās un atverot klases durvis, lai mācītos viens no otra. Tas prasa skolas kultūru, kur visi pieaugušie sadarbojas, kurā visi skolotāji kopā un atsevišķās grupās kopīgi izvirza mērķus savam darbam un plāno, kā tos sasniegt. Tas prasa proaktivitāti un gatavību meklēt risinājumus, sastopoties ar izaicinājumiem un šķēršļiem, kas neizbēgami radīsies, jo skolēni nāk uz skolu ar dažādu iepriekšējo pieredzi un interesēm.

Vēl par šo tēmu: