Inovatīvās pieredzes skola

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas kā inovatīvās pieredzes skolas piedāvājums

Kopš 2005./2006. mācību gada Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir ESF nacionālās programmas projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos” viena no 12 pilotskolām, kas veic mācību satura izstrādi un aprobāciju 10.-12.klasēs. Darbs kā pilotskolai ar pieredzi tika turpināts arī projekta nākamajā posmā (7.-9.klasēs) no 2008./2009.mācību gada. Laika posmā no 2006. līdz 2011.gadam ģimnāzijas dabaszinātņu un matemātikas skolotāji piedalījās izstrādāto materiālu aprobācijā un plānoto reformu ieviešanā dabaszinātnēs un matemātikā 7.-12.klasei.

2011./2012.mācību gadā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija iesaistījās Inovatīvās pieredzes (IP) skolu tīkla darbībā, pilnveidojot ne tikai savu profesionālo izaugsmi un prasmes mūsdienīga mācību procesa organizēšanā, bet arī gūstot un daloties pieredzē rīkotajos izbraukuma semināros citās IP tīkla sadarbības skolās. Šajā mācību gadā skolotāji vadīja atklātās stundas un seminārus, iedzīvinot projekta „Dabaszinātnes un matemātika” idejas arī citās skolās. 2012./2013.mācību gadā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai izveidojās veiksmīga sadarbība ar Liepājas pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem un audzēkņiem, veicinot interesi par skolu un dabaszinību priekšmetiem. 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju komanda pašlaik darbojas LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (sadarbībā ar VISC) veidotajā sadarbības tīklā, izvēloties šādus virzienus:

  • skolēnu intereses veicināšana par dabaszinātnēm un matemātiku:
    • praktiskas nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem „No rotaļām uz zināšanām”,
    • konkursi dabaszinību un matemātikas priekšmetos pamatskolas un vidusskolas skolēniem,
  • mācības citu skolu skolotājiem, vadot atklātās stundas un palīdzot citiem skolotājiem stundu plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā.