2019./20.mācību gada piedāvājums

Mērķis – pilnveidot pedagogu izpratni par izaugsmes domāšanas iespējām ikdienas mācību procesā.  

 

15.janvāra pasākums 

Sarunas fokuss pēc vērotajām stundām un pieredzes stāstiem – skolēna un skolotāja sadarbības formas, kas attīsta pašvadītās mācīšanās prasmes.

“Patstāvība un varēšana bērnos – jauniešos un pieaugušajos, no kuriem to sagaidām, – neveidojas vienā dienā. Un tā nav arī patvaļība jeb neierobežotas brīvības izpausme. Tas ir apzināts treniņš ikdienā, meklējot līdzsvaru starp iekšēju brīvību un sabiedrības normām, “brīvību no” un “brīvību uz”, kas vēlāk gūs izpausmi atbildībā, drosmē lemt un izvēlēties, kļūdīties un pārvarēt grūtības, domāt un rīkoties. Un skolotājs – radot apstākļus, dodot iespējas tieši un netieši mudinot, rādot piemēru – var kļūt par labu ceļabiedru ikvienam skolēnam viņa izaugsmes ceļā.”

Inese Leitāne, Skola2030, Domāt.Darīt.Zināt. redaktore

 

Noderīgi informācijas avoti par pašvadīto mācīšanos

 

 

ATKLĀTĀS STUNDAS

 • Atklātā matemātikas stunda 7.kl. Reālas problēmas matemātiskais modelis, izmantojot IT (Indra Jurika)
  Skolēni pilnveidos pašvadītas mācīšanās prasmes pēc noteikta plāna.  Pārbaudīs savas zināšanas reālā situācijā (dati, formulas, grafiks, secinājumi, sava darba izvērtēšana).

 

 • Atklātā latviešu valodas un krievu valodas stunda 9.kl. Vārdi un izteicieni latviešu un krievu valodā (Dagnija Šimanska, Normunds Dzintars)
  S
  kolēni izvērtēs un secinās līdzīgo un atšķirīgo latviešu un krievu valodas tekstos. Iepazīsies ar stilistiskajām atšķirībām latviešu un krievu valodā, apgūstot prasmi rediģēt tekstu. 

 

 • Atklātā bioloģijas stunda 10.kl. Evolūcija (Felikss Rekovičs)
  Stundā tiks izmantotas dažādas sadarbības formas informācijas iegūšanai un apstrādei, skolēni izmantos SLA sava snieguma izvērtēšanai.

 

 • Atklātā latviešu valodas un angļu valodas stunda 11.kl. Valodu lietojuma tendences mūsdienu elektroniskajā vidē (Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa)
  Apzināties latviešu un angļu valodas lietojuma tendences elektroniskajā vidē, tās atpazīt, tulkot. Vērst uzmanību valodas kultūras jautājumiem, cieņai un tolerancei pret valodu.

 

 • Atklātā angļu valodas stunda 12.kl. Runāšanas prasmju pilnveide (Dagnija Deimante)
  Runāšanas prasmju pilnveide, izmantojot dažādus mācīšanās paņēmienus (impromptu speaking, discussion, cross examination, persuasive speech).

 

PIEREDZES STĀSTI

 • Leksikas tulkošanas īpatnības latviešu un krievu valodā: uzdevumu sistēma ar ģimnāzijas skolēnu zinātniski pētniecisko darba materiālu izmantošanu (Gaļina Šestakova)
  Darbs ar uzdevumiem veido nozīmīgu daļu no tulkošanas apmācības kursa. Šādā darba procesā tiek pētīti dažādi veidi, kā pārvarēt grūtības leksikas tulkošanā (bezekvivalenta leksika „tulkotāja viltus draugi”), tiek atstrādāti tehniskie tulkojuma paņēmieni, tiek attīstītas tulkošanas prasmes.

 

 • Pasākums kā noslēguma darbs: kā ar interaktīviem uzdevumiem apkopot plašākā tēmā vai mācību gadā apgūto vielu (Ieva Lanka, Aiga Jaunskalže)
  Dalībniekiem būs iespēja izmēģināt atsevišķus uzdevumus no cilvēka anatomijas un sporta kursa noslēguma pasākuma 9. klasē. Tiks analizēta šādu pasākumu lietderība un veidotas idejas, kā līdzīgas metodes izmantot citos mācību priekšmetos. Pieskarsimies sadarbības iespējām ar dažādām nevalstiskām organizācijām.

 

 • Kā paplašināt skolēnu redzesloku vācu valodas stundās? (Sandra Hermere)
  Izmantojot filmas, video materiālus, iespējams ne tikai pilnveidot skolēnu valodas prasmes, bet arī iegūt jaunu informāciju par Vāciju, pasaules vēsturi, kultūru, ģeogrāfiju u.tml., veidojot starppriekšmetu saikni.

 

 • Lasīšanas uzdevumu un radošo darbu izmantošana mācību stundās (Ineta Drēže)
  Dažādi uzdevumi ar tekstu, piemēram,  jaunas tēmas ierosināšana.  Dalīšos pieredzē, kā attīstīt dažādas prasmes skolēniem, izmantojot daudzveidīgus lasīšanas uzdevumus mācību stundās, un kādus radošus darbus skolēni var veidot stundās.

 

 

15.oktobra pasākums 

Sarunas fokuss pēc vērotajām stundām un pieredzes stāstiem – skolēna un skolotāja darbības, ka veicina izaugsmi.

“Ja cilvēkam piemīt izaugsmes skatījums, tas nosaka arī patiku pret mācīšanos kā procesu. Tas savukārt nozīmē, ka viņam vienmēr būs vēlme iemācīties ko jaunu – gan skolā, gan arī profesionālajā dzīvē.”

 

Madara Lāce “Izaugsmes domāšana — 21. gadsimta superspēja”

 

 

ATKLĀTĀS STUNDAS

 • Atklātā fizikas stunda 11.kl. Izoprocesu grafiki (Arnolds Šablovskis)
  Skolēni konstruēs grafikus dažādās koordinātās. Stundā tiks pielietotas skolotāja izveidotās animācijas. 

 

 • Atklātā literatūras stunda 12.kl. Sirreālisms Leldes Stumbres lugā "Spalvas" (Nora Serija) 
  Darbs ar iepriekš lasītu tekstu: dramatiska teksta uzbūve, tēla raksturošanas paņēmieni. Skolēni tekstā saskata sirreālisma iezīmes un tēžu veidā ar piemēriem tās fiksē.

 

PIEREDZES STĀSTI

 • Karjeras vadības prasmju veidošana dažādās dzīves jomās (Ināra Vilgerte)

  Iepazīstināšu ar dažiem karjeras izglītības materiāliem, kurus kā klases audzinātāja esmu aprobējusi un izmantoju 9.klasē, runājot par karjeras jautājumiem.

 

 • Jaunrades iespējas skolā (Evija Spūle)

  Dalīšos pieredzē, kā attīstīt skolēnos radošumu gan matemātikas stundās, gan klases audzināšanas darbā.

 

 • Vizuālās mākslas temata materiālu un uzdevumu integrēšana citos mācību priekšmetos (Kristīne Gundarina)

  Sarunas gaitā iepazīstināšu ar manis veidotiem un praksē aprobētiem vizuālās mākslas mācību materiāliem, kurus ir iespējams integrēt arī citos mācību priekšmetos.