Ideja

Pētniecība ir organiska mācību procesa sastāvdaļa. Pētīšanas iemaņas skolēns attīsta atbilstoši pedagoga izvēlētajai vai izstrādātajai programmai, sasniedzot mācību priekšmetu standartos pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā definēto rezultātu.

Liepājas Valsts ģimnāzijas skolēniem tiek piedāvāta iespēja arī individuāli izstrādāt pētnieciskos darbus (t.s. konkursa darbus) 7. – 9.klasē un zinātniski pētnieciskos darbus 10. – 12.klasē, lai piedalītos dažāda mēroga lasījumos.

 

INDIVIDUĀLIE PĒTNIECISKIE DARBI (7.-9.klase)
INDIVIDUĀLIE ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI (10.-12.klase)

PĒTNIECĪBA MĀCĪBU PROCESĀ

 

Viena no būtiskākajām prasmēm, kas skolēniem jāpilnveido, ir pētnieciskā darbība. Tās uzdevums  nenoliedzami ir veicināt skolēnu izpratni par zinātniski pētnieciskā darba pamatprincipiem, attīstīt skolēnu analītiskās spējas, kritiskās domāšanas prasmi, attīstīt spēju analizēt literatūru un lietot teorētiskas atziņas praksē konkrētu problēmu izpētē. Katram skolēnam tiek dota iespēja padziļināt zināšanas atsevišķās mācību priekšmetu tēmās, pilnveidot prasmi uzstāties

Lilita Lepse, Liepājas Valsts gimnāzijas bioloģijas skolotāja, rakstu krājuma Ģimnāzijas raksti nr.1 (2013) līdzautore

 

Pētniecība ir process, kuru veic zinātnieki, lai veidotu izpratni par pasauli. Savukārt skolēni var mācīties par pasauli, izmantojot agrāk cilvēku iegūtās zināšanas gatavā veidā, bet var mācīties arī pētot. Skolēnu pētniecība ir daudzšķautņaina darbība, kas ietver:

  • novērojumu veikšanu;
  • jautājumu uzdošanu;
  • dažādu informācijas avotu analīzi, lai noskaidrotu, kas jau ir zināms;
  • pētījuma plānošanu;
  • atskatu uz to, kas jau ir zināms, izejot no skolēna eksperimentāli iegūtajiem datiem;
  • rīku lietošanu, lai iegūtu, analizētu un interpretētu datus;
  • atbilžu, skaidrojumu un paredzējumu piedāvājumu;
  • rezultātu apspriešanu.

 

Daiga Kalniņa. SKOLĒNA PĒTNIECISKĀS PRASMES ATTĪSTĪBA DABASZINĪBU MĀCĪBU PROCESĀ PAMATSKOLĀ (5. – 6. KLASĒ)promocijas darbs zinātņu doktora grāda iegūšanai (2010) 17.lpp.

 

 

Saistītie raksti:

 

Par sadarbību ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, jaunajiem zinātniekiem 

 

 

 Par skolēnu sasniegumiem

 

2022./2023.m.g.

 

2021./2022.m.g.

 

2020./2021.m.g.

 

2019./2020.m.g.

 

2018./2019.m.g.

 

2017./2018.m.g.

 

2016./2017.m.g.

 

2015./2016.m.g.

 

2014./2015.m.g.

 

2013./2014.m.g.