2018./19.mācību gada piedāvājums

Mērķis - pilnveidot pedagogu kā mācīšanās procesa vadītāju profesionālo meistarību.

 

Sarunas fokuss pēc vērotajām stundām un pieredzes stāstiem – mācīšanās vadīšanas dažādi aspekti, tai skaitā SEM loma skolotāja un klases sadarbībā.

 

“Mācību vadīšanā svarīga ir pedagoga prasme vadīt darbu tā, lai izglītojamais pakāpeniski no reproduktīvas darbības virzītos uz radošu pieeju (metožu) izmantošanu un tad – uz radošu darbību. Būtībā jau tā ir arī pedagoga prasme vadīt savu mācīšanos. Mācīšanās ir nepārtraukta līdzsvara atjaunošana starp jaunas informācijas apgūšanu un tās piemērošanu jau esošām zināšanām.”

 

 Avots:  www.pedagogs.lv

 

PĒTĪJUMS. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāju kā mācīšanas procesa vadītāju stiprās puses

 

ATKLĀTĀS STUNDAS

 • Atklātā angļu valodas stunda 7.kl. Diktagloss (Zane Kluce)
  Būs iespēja vērot, kā skolēni nostiprina jau iepriekš apgūtu vielu, trenējoties saklausīt un izprast  dzirdēto tekstu, mēģinot to uzbūvēt no jauna, strādājot grupās, izmantojot atslēgvārdus utt. Tiks integrētas 4 valodas apguves iemaņas: klausīšanās, pierakstu veikšana, sadarbošanās un prezentēšana. 

 

 • Atklātā mūzikas un fizikas stunda 8.kl. Skaņa (Ineta Kauliņa, Artis Freimanis)
  Skolēniem tiks dota iespēja izpētīt ar skaņu saistītus jēdzienus-uztvere un svārstības-,kurus izmanto gan mūzikā, gan fizikā. Skolēni darbosies classflow vidē, secinot, vai apkārtējie trokšņi, mūzika ietekmē mācīšanās procesu stundā.

 

 • Atklātā angļu valodas stunda 8.kl. Izgudrojumi (Līga Albrekte)
  Stundas laikā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība skolēnu runāšanas prasmju attīstīšanai, piedāvājot uzdevumus, kas rosinās būt radošiem, erudītiem un prast izteikt savu viedokli.

 

 • Atklātā sporta stunda 10.kl. Sporta spēle frisbijs (Aivis Tālbergs)
  Būs iespēja vērot, kā skolēni nostiprina un pilnveido savas prasmes frisbija spēles elementos.

 

 • Atklātā literatūras un angļu valodas stunda 9.kl. Cilvēks-dzīvnieks- atbildība (Žaneta Flaksa, Gunita Alondere)
  Būs iespēja vērot, kā skolēni runās par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka atbildību, rūpējoties par dzīvnieku. Stunda notiks gan latviešu, gan angļu valodā. 

 

 • Atklātā ķīmijas stunda 11.kl. Vai kosmētikā izmantojamie māli satur dzelzs jonus? (Elizabete Sirotina)
  Būs iespēja vērot, kā skolēni veic PLD un sniedz AS par savu darbību stundā, kā arī izvērtē savus mācību sasniegumus. Pētniecība un vērtēšana.

 

PIEREDZES STĀSTI

 • Kā notiek darbs mājturības un tehnoloģiju stundās mūsdienās? (Renarts Purmalis)
  Pedagogs iepazīstinās ar savu pieeju, pieredzi un idejām interesantam darbam 7. – 9.klasēs, dodot iespēju šīs darbnīcas dalībniekiem aktīvi līdzdarboties.

 

 • “Pats cīnies, palīdz, domā, spried.." (Rainis) (Līga Tālberga, Signe Berga)
  Jēgpilni uzdevumi efektīva mācību procesa nodrošināšanai stundā.

 

 • Videokonkursa organizēšana: Otro svešvalodu metodiskās komisijas pieredze (Ludmila Seredina, Vita Zitmane, Ludmila Molčanova)
  Stāstīsim par mēģinājumu apvienot skolēnu pētnieciskā darba soļus un prezentēšanas paņēmienus, veidojot videoklipus svešvalodās.

 

 • Kā novērst 10.klases skolēnu zināšanu nepilnības pamatskolas matemātikas kursa tematos? (Baiba Bērztīse, Aira Mazure, Mudīte Puisīte)
  Diskusijas gaitā tiks noskaidrots, kuru tematu apguve skolēniem sagādā vislielākās grūtības, un izspriests, kā tās varētu novērst.

 

 • Eiropas un Āzijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: starptautiskās konferences pieredze (Uldis Žaimis)
  Pieredzes stāsts par to, kā tiek vadīts skolēna zinātniski pētnieciskais darbs no idejas līdz prezentācijai dažādu posmu lasījumos. Atziņas par tendencēm pasaulē.

 

 • Projektu metodes izmantošana vēstures stundās un klases audzināšanas pasākumos (Dagnija Šimanska, Ārijs Orlovskis)
  Praktisku nodarbību materiāls un stāstījums, kā tos izmantot dažādu mērķu sasniegšanai.