Padziļināto kursu anotācijas

Datums: 2022.gada 22.februāris

12.klasē skolēni atbilstoši savām interesēm izvēlas un apgūst trīs padziļinātos kursus. Mācību saturs šajā apguves līmenī ir padziļināts, paplašināts un būtiski svarīgs skolēna iecerēto studiju virzienā.

 

 

Valodas 

Angļu valoda II (C1)
Kursa apjoms: 6 stundas nedēļā
Padziļinātā kursa mērķis ir palīdzēt skolēniem apgūt angļu valodu augstākā līmenī (C1), kas dos iespēju skolēniem veiksmīgi studēt gan Latvijas, gan ārvalstu universitātēs. Kursa laikā skolēni padziļinās savas zināšanas dažādās jomās un apgūs kritiskās domāšanas, problēmu risināšanas, mediācijas prasmes, izmantojot angļu valodu kā līdzekli mērķa sasniegšanai. Skolēniem būs iespēja piedalīties kursa veidošanā, apgūstot tēmas, kas saistītas ar zinātni, pašizpausmi, karjeru, vēsturi, politiku un literatūru.

Skolēni veidos sava darba portfolio, kas būs priekšnoteikums eksāmena kārtošanai.

 

 

 

Latviešu valoda un literatūra II
Kursa apjoms: 6 stundas nedēļā
Apgūstot kursa mācību saturu, padziļināti analizēsim literārus un neliterārus tekstus, lai atklātu tajos tieši un netieši pausto nozīmi, lai attīstītu spriestspējīga indivīda pieredzi. 

Izvēlēsimies divus tematus no sešiem, ar kuriem strādāsim visu kursa realizēšanas laiku: 

  • izvēlētais temats ietver viena teksta analīzi, kā arī padziļina prasmi veidot noteiktu žanru tekstus;
  • izvēlētais temats ietver vismaz divu tekstu salīdzināšanu, pretstatīšanu.

Kursa laikā veidosim portfolio, kas kalpos kā daļa no eksāmena.

 

 

 

Krievu valoda II (C1)
Kursa apjoms: 7 stundas nedēļā
Kurss veido un stiprina krievu valodas zināšanas un prasmes C1 līmenī. Skolēni turpinās paplašināt vārdu krājumu, iepazīsies un pētīs kultūras mantojumu, lasīs un analizēs garus, sarežģītus tekstus no dažādiem avotiem, iepazīs dialektus, valodas lietojuma vēsturiskos aspektus un zemtekstus, apgūs valodu saziņai starptautiskā akadēmiskā vidē, mācīsies rakstīt esejas, izstrādāt pētniecības projektu vai prezentāciju.Skolēni veidos sava darba portfolio, kas būs priekšnoteikums eksāmena kārtošanai. Plānotas teorētiskās un praktiskās nodarbības, izmantojot izdales materiālus, grāmatas, kā arī materiālus e-vidē.

 

 

 

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ JOMA

Sociālās zinātnes II
Kursa apjoms: 7 stundas nedēļā
Skolēni turpinās pilnveidot iegūtās zināšanas un prasmes un padziļinās izpratni par sociālajiem, ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem sabiedrībā Latvijas un starptautiskā mērogā. Skolēni demonstrēs skolēna patstāvīguma pakāpi savas mācīšanās procesa vadīšanā. Skolēni pēc izvēles veiks sociālās uzņēmējdarbības projektu vai pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu, kuras ietvaros analizēs un vērtēs sociālas, politiskas un ekonomiskas problēmas sabiedrībā, nosakot aktuālākās. Izstrādās sociāli atbildīgas iniciatīvas plānu, ar kura palīdzību risinās izvēlēto problēmu, realizēs savu plānu skolas, pašvaldības, valsts vai starptautiskā mērogā, sadarbojoties ar dažādām organizācijām. Lielās tēmas, kuras tiks apskatītas kursā: Taisnīga sabiedrība un valsts, Tiesiskums mūsdienu sabiedrībā, Inovatīva pārvaldība un globālā konkurētspēja, Cilvēkkapitāls un ilgtspēja.

 

 

 

Vēsture II
Kursa apjoms: 7 stundas nedēļā
Skolēni padziļina izpratni par nozīmīgākajiem Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumiem, kas ietekmē arī notikumus mūsdienās, meklē un pēta cēloņsakarības vēsturiskos notikumus, mācās izvērtēt vēstures notikumus no dažādām perspektīvām un avotu ticamību. Veido argumentētu viedokli par dažādiem vēstures jautājumiem, izmantojot daudzveidīgus vēstures un informācijas avotus. Attīsta vēstures pētniecības prasmes. Kursā iespēja vairāk iedziļināties nozīmīgākajās problēmās (vēstures pētīšana), kā arī ar lielāku vērību kultūras un vēstures mantojumam un tā saglabāšanai. Skolēni sagatavos portfolio, kurā ir iekļauti pierādījumi, kas apliecina skolēna pieredzi un veiktos uzdevumus. Izstrādās, īstenos un pamatos kultūras un pieminekļu aizsardzības iniciatīvu.

 

 

 

KULTŪRAS IZPRATNE UN PAŠIZPAUSME MĀKSLĀ

Kultūra un māksla II
Kursa apjoms: 7 stundas nedēļā
Kultūra un māksla I kursā apgūtās tēmas tiks skatītas ievērojami padziļinātāk (piem., emociju atspoguļojums kultūrā, skaistā/neglītā estētika, u.c.), atkārtojot kultūras un mākslas vēsturi. Gan jaunrades, gan analītiski tēmas noslēguma darbi. Tiks veidots portfolio, kurā apkopotie darbi liecinās par gatavību eksāmenam. Visa kursa garumā radošā sadarbībā vai individuāli tiks veidots jaunrades vai pētnieciskais darbs ar māksliniecisku kvalitāti. Tajā izpaudīsies personības identitāte, priekšstats par laikmetu un kultūras vērtības.

Apguves priekšnosacījumi: apgūts viens no pamatkursiem – Kultūra un māksla I (vizuālā māksla) vai Kultūra un māksla I (mūzika), vai Kultūra un māksla I (teātra māksla).

 

 

 

DABASZINĀTNES

Bioloģija II
Kursa apjoms: 6 stundas nedēļā
Bioloģija II kursa apguves mērķis un uzdevumi skolēnam:

  • padziļināt un paplašināt teorētiskās zināšanas par jēdzieniem un teorijām bioloģijā, risinot kompleksas starpdisciplināras problēmas;
  • pilnveidot prasmes novērot un analizēt procesus dzīvajos organismos un ekosistēmās;
  • lietot pētījumu datu ieguves un apstrādes metodes jaunās situācijās;
  • mērķtiecīgi izmantot daudzveidīgus matemātiskos modeļus bioloģijas kontekstā;
  • rast iespēju pēc paša ierosmes atbildīgi rīkoties vides mērķtiecīgā apsaimniekošanā un saglabāšanā.

Kursa apjoms: 80% - nodarbības, 20% - patstāvīgs pētnieciskais darbs; laboratorijas darbi, ilgtermiņa pētījumi, 5 nobeiguma vērtēšanas darbi, kuru formu nosaka skolotājs atbilstoši sasniedzamajam rezultātam, piemēram, argumentētas esejas, zināšanu pārbaudes testi, pētnieciskie darbi, projektu darbi, diskusijas u.c.

 

 

 

Ķīmija II
Kursa apjoms: 6 stundas nedēļā
Ķīmija II kursā skolēni apgūs prasmes patstāvīgi iegūt, apstrādāt un analizēt datus, komunicēt par pētījuma rezultātiem, izmantojot digitālas tehnoloģijas un programmatūras, elektroniskās datubāzes, ķīmijai specifiskas metodes, t.sk. vielas sintēzes un analīzes metodes. Kurss aptver 6 tematus, 70% no kursa apjoma būs teorētiskas un praktiskas nodarbības, bet 30% ir patstāvīgs pētnieciskais darbs par vienu skolēna izvēlētu problēmu. Tematu beigās pārbaudes darbi, to formas – ļoti dažādas, atkarīgas no tēmas SR. Tiks attīstītas pašvadītas mācīšanās, digitālās pratības un problēmrisināšanas prasmes.

 

 

 

Fizika II
Kursa apjoms: 7 stundas nedēļā
Fizika II kursā skolēni padziļinās zināšanas, izpratni par fizikas tēmām un attīstīs prasmes, kuras iegūtas 10. un 11. klasē. Tāpat iegūs jaunas zināšanas atbilstoši nākotnes mērķiem, sagatavojoties studijām tehniskajās specialitātēs augstskolās. Stundās skolēni veiks eksperimentālos un pētnieciskos darbus, izmantojot arī digitālos rīkus datu apstrādei. Svarīga loma būs kompleksajiem uzdevumiem, kuri aptvers vairākas tēmas.

 

 

 

MATEMĀTIKA

Matemātika II
Kursa apjoms: 8 stundas nedēļā
Kursa uzdevumi skolēnam:

  • analizēt matemātiskos modeļus, formulēt un pierādīt vispārinājumus, veidot matemātisko modeli, izvērtēt un pamatoti izvēlēties paņēmienus, risinot problēmas sarežģītās, jaunās situācijās,
  • skaidrot un pamatot algebras, matemātiskās analīzes, planimetrijas, analītiskās ģeometrijas, stereometrijas, trigonometrijas, varbūtību teorijas un statistikas matemātiskos modeļus un lietot tos padziļinātos matemātiskos un citu mācību jomu kontekstos,
  • korekti definēt galvenos matemātikas jēdzienus, precīzi raksturot idejas un kopsakarības, aprakstīt eksistences nosacījumus un izņēmuma gadījumus.

 

 

 

TEHNOLOĢIJAS

Programmēšana II
Kursa apjoms: 6 stundas nedēļā (IT ievirzes kursu komplekts), 7 stundas nedēļā (kultūras ievirzes kursu komplekts)
Padziļinātajā kursā skolēni iegūs papildu zināšanas un prasmes par programmēšanas procesiem, domāšanas veidu, dažādām programmēšanas valodām un tehnoloģijām.

 

 

 

Dizains un tehnoloģijas II
Kursa apjoms: 6 stundas nedēļā (dabas un veselības zinātņu, IT ievirzes kursu komplekts), 7 stundas nedēļā (kultūras, inženierzinātņu ievirzes kursu komplekts)
Apgūstot Dizains un tehnoloģijas II kursa mācību saturu augstākajā mācību satura apguves līmenī, skolēns iegūst padziļinātu izpratni par produktu un pakalpojumu dizaina procesu, gūstot zināšanas par dizainu, uzņēmējdarbību un attīstot Dizains un tehnoloģijas I kursā gūtās zināšanas un prasmes. Šajā kursā lielāks uzsvars vērsts uz pētniecisko prasmju apguvi un mērķtiecīgu izmantošanu, lai izzinātu esošo situāciju, lietotājus, risinājumu analogus un iespējas jaunu risinājumu radīšanā, kā arī padziļinātu priekšstatu par dažādu faktoru nozīmi risinājumu veidošanā un ieviešanā. Atšķirībā no pamatkursa Dizains un tehnoloģijas I šī kursa tematos netiek konkretizēts, kādā dizaina disciplīnā (iepriekš apskatīts: produktu dizains, modes dizains, vides dizains, pakalpojumu dizains) skolēniem ir jāizstrādā risinājumi. Šādi skolēniem tiek dota iespēja izstrādāt risinājumu tajā dizaina disciplīnā, kas skolēniem ir saistošākā vai tās īstenošanai ir pieejami resursi.