Uzņemšana

Pieteikšanās

 

 

Informācija pa tālruni: 63422511, 63423461

 

Uzņemšanas noteikumi

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591,
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas nolikuma 4.3.punktu

 

I. Vispārīgie noteikumi

 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek uzņemti izglītojamie (turpmāk – skolēni) Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā (turpmāk – ģimnāzija).
2. Skolēnu uzņem ģimnāzijā noteiktā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu, ievērojot šajos noteikumos un MK noteikumos Nr.591 noteikto.

 

II. Uzņemšana 7.-9. klasē

 

3. Ģimnāzijas 7.-9. klasē skolēns tiek uzņemts, ja visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) skolēns saņēmis gada vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm.

4. Ja skolēns kārtojis pēcpārbaudījumus mācību priekšmetos, kuros gada vērtējums bijis zemāks par četrām ballēm, tad, lai iestātos ģimnāzijas 7.klasē, skolēns kārto iestājeksāmenu. Tā saturu veido dažādi rakstiski uzdevumi tajos mācību priekšmetos, kuros bijuši pēcpārbaudījumi.

 

III. Uzņemšana 10. klasē

 

5. Ģimnāzijas 10.klasē skolēns tiek uzņemts konkursa kārtībā, ja apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos (izņemot priekšmetus, no kuriem skolēns ir atbrīvots) skolēns saņēmis vērtējumu, kas nav zemāks par četrām ballēm.
6. Uzņemot ņem vērā:

6.1. vidējo atzīmi apliecībā par vispārējo pamatizglītību;
6.2. gada atzīmi un eksāmena atzīmi matemātikā;
6.3. gada atzīmi un eksāmena atzīmi latviešu valodā;
6.4. gada atzīmi angļu valodā un eksāmena atzīmi svešvalodā;
6.5. gada atzīmes fizikā, ķīmijā, bioloģijā.

7. Bez konkursa tiek uzņemti:

7.1. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, kuriem apliecībā par vispārējo pamatizglītību vērtējums nav zemāks par sešām ballēm;
7.2. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni, kuri ieguvuši godalgotas vietas pilsētas, novada vai republikas olimpiādēs;
7.3. skolēni no citām skolām, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas rajona, novada vai republikas olimpiādēs.

8. Uzņemšanas rezultātus ieraksta protokolā. Protokolu paraksta uzņemšanas komisija, kuras sastāvā ir ģimnāzijas direktors, direktora vietnieki izglītības jomā un viens skolotājs.

 

IV. Noslēguma jautājumi

 

9. Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos noteikumos.