PuMPuRS

 

 

Liepājas pašvaldībā jau otro gadu tiek realizēts projekts “PuMPuRS”. Tas ir Eiropas Savienības projekts skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5.-12.klasei.

 

Kopš 2018. gada septembra projekts  tiek realizēts arī Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. Skolēni saņem individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām. Šī mācību gada 1. semestrī individuālie mācību plāni ir izveidoti 7 skolēniem. Darbā iesaistīti 14 ģimnāzijas pedagogi.

 

Visbiežāk  izmantota iespēja sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Visvairāk pedagogu atbalsts tiek sniegts konsultācijās matemātikā, latviešu valodā.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija izmanto arī projekta “PuMPuRS” sniegto atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm un ēdināšanu skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams. Tie ir ģimnāzisti, kuri mācās skolā no citām pašvaldībām un kuri ir noslogoti ārpus skolas. Šobrīd ēdināšanas pakalpojumu saņem 40, transporta kompensācijas  - 33 ģimnāzisti.