Metodiskais centrs

Izglītība ir nebeidzams process, nenoslēdzama norise.
Mēs varam tikai tuvoties izglītības ideālam, bet tā sasniegšana un piepildīšana ir bezgalīgs uzdevums.


(J. A. Students.)

 

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas METODISKAIS PIEDĀVĀJUMS citu skolu kolēģiem

 

Esam pārliecināti, ka metodiskais darbs skolā ir mērķtiecīgu pasākumu kopums, kas rit saskaņā ar katras skolas darba prioritātēm un uzdevumiem konkrētam laika posmam – gan strādājot klasē, gan risinot profesionālas sarunas ar kolēģiem.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas METODISKĀ CENTRA piedāvājums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

 

  • Piedalīties pieredzes apmaiņā klātienē par tādiem jautājumiem kā dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, projektu un zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana, debašu metodes izmantošanas iespējas, bibliotēkas sadarbības formas ar skolēniem.

 

 

 

 

LIEPĀJAS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJAS METODISKĀ CENTRA ORGANIZĒTĀS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES A PROGRAMMAS:

2017. gads

  • 7. – 9.augusts, 16. – 18.augusts

Kursi "Pedagogu digitālās kompetences pilnveide" 
Kursus vadīja lektori no Ventspils Digitālā Centra. 
Programmas mērķis – pilnveidot pedagogu spēju izmantot tehnoloģijas informācijas ieguvei, izveidei un apmaiņai mācību darba un personīgās izaugsmes vajadzībām. 
Kursus pabeidza 50 pedagogi no Liepājas un novadu skolām.

 

  • 28.setembris

Seminārs – praktikums "Apzināta domāšanas prasmju pilnveide matemātikā" 
Programmas mērķis – pilnveidot pedagogu praktiskās iemaņas skolēnu domāšanas prasmju pilnveidē dažādu matemātikas uzdevumu dažāda veida risināšanā. Semināru vadīja Jānis Vilciņš. 
Semināru apmeklēja 12 pedagogi no Liepājas skolām.

 

  • 28.septembris, 31.oktobris, 29.novembris

Kursi "Skolotāju konsultanta darbība pedagogu individualizēta mācību procesa atbalstam" 
Programmas mērķis – sagatavot konsultantu grupu, kas var sniegt atbalstu skolotājiem, pamatojoties uz stundu vērošanu, analīzi un pedagogu sadarbību" . 
Kursus apmeklē 30 pedagogi.

 

“Radoši meklējumi mūsdienu pedagoģijā: teorija un prakse.” Reizi 2 gados rīkotajā konferencē mums izdevies par aktīviem šī procesa dalībniekiem padarīt arī skolēnus. Interesentiem pieejams arī plašs materiālu klāsts par darba grupās aktualizētajiem jautājumiem.
2014.gada konference
2016.gada konference


“Spekkes lasījumi”
2017.gada 10.novembris (paslēpta saite …)
Galvenais jautājums, uz kuru aicinām meklēt atbildes katram lasījumu dalībniekam personiski un visiem kopā Latvijas simtgades un ģimnāzijas simtgades (2019./20.m.g.) priekšvakarā, - kāds bija, ir un būs izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti.

Ģimnāzijas vieta Liepājas kultūrvidē 1919.gadā, Arnolda Spekkes daudzpusīgās personības šķautnes, ģimnāzijas funkcijas un izaicinājumi mūsdienu izglītības politikas kontekstā – jautājumu loks, kam pievērsīsimies pirmajos “Spekkes lasījumos” 2017.gada 10.novembrī.


“Spekkes lasījumu ieskaņa “Jūnijs.Spekke.Ģimnāzija” notika kultūrziglītojošo pasākumu cikla “Atrodi talantu sevī”  ietvaros 2017.gada 14.jūnijā “Gimnāzijas rakstu” Nr.5 atvēršanas brīdī.

Konferencēs aktualizētos jautājumus atspoguļo arī skolas izdevuma “Ģimnāzijas raksti” publikācijas.

  • Pieredzes semināru prezentācijas (gan Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, gan arī ārpus tās vadīto).