Amatpersonu atalgojums

no 2018.gada 1.septembra

 

Nr.p.k. Vārds, Uzvārds Amats Atalgojums EUR, pirms nodokļu nomaksas
1. Helvijs Valcis Skolas direktors EUR 1693.00
2. Signe Berga Izglītības iestādes direktora
vietniece izglītības jomā
EUR 1490.00
3. Indra Jurika Izglītības iestādes direktora
vietniece izglītības jomā
EUR 745.00
4. Kristīne Roze Izglītības iestādes direktora
vietniece izglītības jomā
EUR 1490.00
5. Vineta Tomsone Izglītības iestādes direktora
vietniece izglītības jomā
EUR 1490.00
6. Dzintra Karzone Izglītības iestādes saimniecības
vadītāja
EUR 671.00